Tổng cục Chính trị CAND học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 5

20:20 31/07/2017

Ngày 31-7, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị CAND tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII trong Đảng bộ Tổng cục. 


Trung tướng Nguyễn Thanh Nam, Bí thư Đảng uỷ, Phó Tổng cục trưởng Phụ trách Tổng cục Chính trị CAND chủ trì hội nghị. Thiếu tướng Trương Giang Long, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND truyền đạt nội dung các Nghị quyết tại hội nghị . 

Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Thanh Nam khẳng định việc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá XII là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong việc tổ chức quán triệt và thực hiện các Nghị quyết của ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

Đây là các Nghị quyết quan trọng về kinh tế. Việc ban hành và triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết sẽ tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển; giải phóng nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững nhất là trong điều kiện cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra mạnh mẽ; giúp cho doanh nghiệp Nhà nước hoạt động hiệu quả trong nền kinh tế thị trường, phát huy được vai trò then chốt trong khu vực kinh tế Nhà nước. 

Trung tướng Nguyễn Thanh Nam chủ trì hội nghị

Sau Hội nghị này, Trung tướng Nguyễn Thanh Nam đề nghị cấp uỷ các đơn vị khẩn trương chỉ đạo xây dưng chương trình hành động, tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết, bảo đảm 100% cán bộ, đảng viên phải được học tập, quán triệt Nghị quyết và viết bài thu hoạch theo quy định.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Thiếu tướng Trương Giang Long trực tiếp giới thiệu, truyền đạt nội dung cơ bản các văn kiện Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII như: Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 3/6/2017 “Về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 3/6/2017 “Về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 3/6/2017 “Về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”. 

Thiếu tướng Trương Giang Long truyền đạt đến các đại biểu về một số nội dung các Nghị quyết Trung ương 5

Tại đây, Thiếu tướng Trương Giang Long tập trung nêu lên những điểm mới, cụ thể hóa về mục tiêu, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lõi và nhiệm vụ giải pháp có tính đột phá cần triển khai thực hiện Nghị quyết. 

Vũ Linh