Theo đó, Phong trào thi đua "vì an ninh Tổ quốc" 6 tháng đầu năm 2017 đã được Đảng uỷ, lãnh đạo các đơn vị trong Cụm thi đua quan tâm chỉ đạo thường xuyên với nhiều hình thức, nội dung đổi mới, hiệu quả. Công tác biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến được thực hiện kịp thời, chính xác, góp phần động viên, cổ vũ cán bộ, chiến sỹ (CBCS) phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Nguyễn Quang Chữ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đơn vị cơ bản hoàn thành, đảm bảo tiến độ theo chương trình đã đề ra, nhất là những mặt công tác trọng tâm, thể hiện tính chủ động của cơ quan tham mưu; vai trò lãnh đạo của cấp uỷ, chất lượng tổ chức đảng và sức chiến đấu được nâng cao.

Công tác quản lý CBCS, công tác phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện tốt; công tác tổ chức cán bộ, chính sách cán bộ, đào tạo bồi dưỡng cán bộ trong các đơn vị thuộc Cụm thi đua được quan tâm thực hiện thường xuyên, kịp thời góp phần động viên CBCS yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác hậu cần cũng có nhiều đổi mới theo hướng thiết thực, đã cơ bản đáp ứng yêu cầu công tác và xây dựng lực lượng trong các đơn vị.

Công tác thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh việc thực hiện các quy trình, quy chế về công tác xây dựng lực lượng CAND; sự trao đổi, phối hợp giữa các đơn vị trong Cụm thi đua được duy trì thường xuyên, giúp cho việc nghiên cứu, đề xuất với Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an trong chỉ đạo, điều hành về công tác xây dựng lực lượng phù hợp, kịp thời.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Quang Chữ biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các đơn vị trong Cụm thi đua. Từ nay đến cuối năm, Thiếu tướng Nguyễn Quang Chữ yêu cầu các đơn vị trong Cụm thi đua cần bám sát nhiệm vụ trọng tâm của Tổng cục; chủ động thực hiện, đối chiếu, rà soát, bám sát nội dung giao ước thi đua đã ký kết. Đồng thời, các đơn vị phải thực hiện nghiêm quy chế, quy trình công tác, không ngừng gắn kết, hỗ trợ lẫn nhau, để phong trào đạt hiệu quả cao nhất, phục vụ tốt công tác chuyên môn của từng đơn vị...

Trần Xuân