Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VI

20:23 01/04/2016
Ngày 31-3, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Chỉ thị số 02-CT/TW của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội hội cựu chiến binh các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VI. CAND Online trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị:

Trong 5 năm qua, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã làm tốt chức năng đại diện ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng, hợp pháp của cựu chiến binh; thực hiện tốt nhiệm vụ tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa; tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tội phạm và tệ nạn xã hội.

Tăng cường và phối hợp tốt trong công tác giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường cho hội viên và thế hệ trẻ. Các thế hệ cựu chiến binh đã phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ"; chăm lo, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng; nhiều mô hình, phong trào, hoạt động tình nghĩa, tương trợ giúp đỡ nhau của cựu chiến binh có sức lan toả tích cực trong cộng đồng, xã hội. Nội dung và phương thức hoạt động của Hội ngày càng được đổi mới, có hiệu quả.

Tuy nhiên, công tác hội và phong trào của Hội Cựu chiến binh Việt Nam vẫn còn có những hạn chế. Hoạt động hội một số nơi chưa thực sự đổi mới. Công tác tham mưu, giám sát, phản biện xã hội chưa thực sự phát huy hiệu quả. Một bộ phận hội viên còn khó khăn trong cuộc sống; còn có biểu hiện suy thoái về phẩm chất đạo đức. Một số phong trào do hội phát động thực hiện chưa đồng đều và bền vững.

Năm 2017 là năm diễn ra đại hội hội cựu chiến binh các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VI. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của các cấp hội cựu chiến binh Việt Nam và toàn thể hội viên cựu chiến binh.

Đại hội diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; hội nhập quốc tế diễn ra sâu rộng, nhiều thời cơ đồng thời đan xen không ít khó khăn, thách thức; xuất hiện nhiều vấn đề liên quan đến an ninh truyền thống, phi truyền thống.

Trước tình hình đó, Hội Cựu chiến binh Việt Nam cần tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", khơi dậy mọi tiềm năng, thế mạnh của các thế hệ cựu chiến binh và hiệu quả hoạt động của tổ chức hội, tham gia đấu tranh chống âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; chống các quan điểm sai trái với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tập trung xây dựng Hội vững mạnh, thật sự là chỗ dựa tin cậy của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, nhân dân, nhất là ở cơ sở. Để lãnh đạo đại hội hội cựu chiến binh các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VI đạt kết quả tốt, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện tốt những nhiệm vụ sau đây:

1- Lãnh đạo hội cựu chiến binh các cấp, chuẩn bị tốt nội dung đại hội; xây dựng báo cáo đánh giá đúng thực trạng tình hình và hoạt động của các cấp hội trong 5 năm qua; khẳng định những đóng góp của hội và hội viên cựu chiến binh, nêu rõ hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm. Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; bám sát tôn chỉ, mục đích và thực tiễn phong trào của hội để đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng và phát triển tổ chức hội ngày càng trong sạch, vững mạnh; tích cực góp phần tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Trong quá trình lãnh đạo đại hội, cần gắn với sơ kết, tổng kết và chỉ đạo tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX " về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới".

2- Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng trong việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự ban chấp hành các cấp hội cựu chiến binh khóa mới bảo đảm tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu, có sự kế thừa, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo công tác hội trong tình hình mới, nhất là các chức danh lãnh đạo chủ chốt của hội; bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

3- Lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và sự tin tưởng của các cấp ủy đảng, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, của toàn xã hội về vị trí, vai trò và sự đóng góp của tổ chức hội và toàn thể hội viên cựu chiến binh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Chỉ đạo các cấp hội phát động phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực chào mừng đại hội các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VI.

4- Chỉ đạo các cấp chính quyền, bộ chỉ huy quân sự, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để hội cựu chiến binh chuẩn bị, tổ chức đại hội trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm và đúng tiến độ.

Thời gian đại hội các cấp từ cơ sở đến cấp tỉnh, thành phố tiến hành từ quý I đến quý IV-2017. Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh Việt Nam toàn quốc lần thứ VI tổ chức vào tháng 12-2017.

5- Ban Dân vận Trung ương chủ trì phối hợp với Đảng đoàn Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng và các ban, ngành liên quan theo dõi, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị này, báo cáo Ban Bí thư.

PV (theo TTXVN)