Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật học tập, quán triệt Nghị quyết lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII

08:43 06/01/2017
Chiều 5-1, Đảng bộ Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (HCKT) Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương khóa XII. Đồng chí Trung tướng Lê Văn Minh, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục HCKT chủ trì Hội nghị.


Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo viên quát triệt các nội dung của Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30-10-2016...

Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng Lê Văn Minh nêu rõ: Việc tổ chức Hội nghị nhằm mục đích giúp cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Tổng cục HCKT nắm vững những nội dung cơ bản của Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, nắm vững những quan điểm chỉ đạo, công việc cần triển khai trong tổ chức thực hiện, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động; qua đó, vận dụng vào triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan của đảng bộ, đơn vị mình một cách thiết thực, hiệu quả.

Trung tướng Lê Văn Minh, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần- Kỹ thuật phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Tổng cục đề nghị các đảng bộ, chi bộ cơ sở thuộc Đảng bộ Tổng cục cần quan tâm, tổ chức học tập, quán triệt thực hiện kịp thời, hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Nhà nước, của Đảng ủy Công an Trung ương, của Đảng ủy Tổng cục đến các cấp ủy trong Đảng bộ Tổng cục, nhằm thống nhất nhận thức và hành động, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Triển khai Kế hoạch học tập thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sư suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ trong Đảng bộ Tổng cục. 

Tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quản lý chặt chẽ đội ngũ cán bộ, đảng viên; nêu cao trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của bí thư cấp ủy, thủ trưởng đơn vị; chủ động phòng ngừa biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; xử lý kịp thời, nghiêm minh những cán bộ, đảng viên, chiến sỹ, công nhân viên vi phạm ý thức tổ chức kỷ luật, điều lệnh, quy chế, quy trình công tác.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Tổng cục về siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấn chỉnh điều lệnh nội vụ đi vào nề nếp, khoa học, chính quy hiện đại; Nghị quyết chuyên đề về nâng cao văn hóa giao tiếp, ứng xử, xây dựng hình ảnh đẹp và nhân văn về người cán bộ, đảng viên HCKT CAND...

Anh Hiếu