Phát biểu khai mạc và trực tiếp truyền đạt một số nội dung quan trọng tại Hội nghị đồng chí Trung tướng Nguyễn Chí Thành, Bí thư Đảng ủy, Tổng Cục trưởng Tổng cục An ninh đã khẳng định: Văn kiện Đại hội XII của Đảng là sản phẩm tập trung trí tuệ của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng ủy Công an Trung ương đặt ra cho toàn lực lượng CAND năm 2016.

Đồng thời, đồng chí đề nghị Cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị trong Tổng cục khẩn trương xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và tổ chức quán triệt, triển khai ở đơn vị mình để cán bộ, chiến sỹ nắm bắt đầy đủ nội dung Nghị quyết Đại hội XII của Đảng trên cơ sở đó thực hiện một cách nghiêm túc, hiệu quả.

Quý Hùng