Phát huy ý chí tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

17:30 12/06/2021
Chiều 12/6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - Chuyên đề năm 2021.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị. 

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; lãnh đạo cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc, các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể, lãnh đạo cơ quan báo chí, trường chính trị... các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Công an, có Trung tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Đại diện lãnh đạo các Cục trực thuộc bộ, các Học viện, trường CAND…

GS.TS Phùng Hữu Phú giới thiệu chuyên đề tại hội nghị.

Hội nghị đã nghe GS.TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, báo cáo viên của hội nghị giới thiệu chuyên đề, cung cấp những nội dung cơ bản, các giải pháp chủ yếu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2021 và những năm tiếp theo, nhằm phát huy ý chí tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Chuyên đề được dùng trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị của hệ thống chính trị và được tuyên truyền rộng rãi trong toàn thể Nhân dân.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị lãnh đạo, cấp ủy các cấp quán triệt đầy đủ, sâu sắc tinh thần Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII), đặc biệt là bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị; nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ các nội dung của chuyên đề, từ đó nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên về nội dung, giá trị, ý nghĩa to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh, trong đó có tư tưởng về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Tạo động lực, sức mạnh to lớn để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu Ban Tuyên giáo các cấp cần chủ động tham mưu với cấp ủy cùng cấp triển khai học tập đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, cấp ủy các cấp cần chủ động đổi mới hình thức học tập gắn với thực hiện, bảo đảm công tác phòng chống dịch bệnh.

Trung tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và các đại biểu dự Hội nghị tại Điểm cầu Bộ Công an.

Thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), góp phần củng cố khối đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, với chế độ XHCN, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Quỳnh Vinh - Xuân Trường