Hà Nội thực hiện tinh giản biên chế đợt 2 năm 2018

17:24 21/06/2018
UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 2975/QĐ-UBND, phê duyệt danh sách và kinh phí tinh giản biên chế của TP Hà Nội đợt 2 năm 2018.

Theo đó, UBND thành phố phê duyệt danh sách và kinh phí để chi trả cho 23 công chức, viên chức, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17-11-2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp; cán bộ, công chức cấp xã được nghỉ tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP, với tổng kinh phí 2,032 tỷ đồng.

Trong đó, nguồn kinh phí cải cách tiền lương năm 2018 của ngân sách cấp thành phố hơn 1,378 tỷ đồng; nguồn thu, dự toán ngân sách giao tại Quyết định số 8586/QĐ-UBND ngày 8-12-2017 của UBND thành phố và các nguồn hợp pháp khác của đơn vị là hơn 653 triệu đồng.

Hải Châu