Theo đó, UBND Thành phố phê duyệt danh sách và kinh phí để chi trả cho 96 công chức, viên chức, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17-11-2000 của Chính phủ; cán bộ, công chức cấp xã được nghỉ theo chính sách tinh giản biên chế tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20-11-2014 của Chính phủ, với tổng kinh phí hơn 10,7 tỷ đồng.

Trong đó, nguồn kinh phí cải cách tiền lương năm 2018 của ngân sách cấp thành phố là hơn 8,9 tỷ đồng; Nguồn thu, dự toán ngân sách giao tại Quyết định số 8586/QĐ-UBND ngày 8-12-2017 của UBND Thành phố và các nguồn hợp pháp khác của đơn vị là trên 1,7 tỷ đồng.

Hải Châu