Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật:

Học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII

16:39 21/12/2017
Ngày 21-12, Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật triển khai Hội nghị học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho đội ngũ cán bộ chủ chốt trong Đảng bộ Tổng cục.

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Hà, Báo cáo viên Trung ương, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương; Trung tướng Nguyễn Văn Chuyên, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật.
Trung tướng Nguyễn Văn Chuyên phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Văn Chuyên, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật nhấn mạnh: Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII diễn ra trong 8 ngày làm việc khẩn trương từ 4 đến 11-10-2017 tại Thủ đô Hà Nội đã thành công tốt đẹp, hoàn thành các chương trình đề ra, có ý nghĩa quan trọng, đã nhất trí ban hành 4 Nghị quyết về: Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Công tác dân số trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Đức Hà, Báo cáo viên Trung ương trình bày những nội dung văn kiện Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, khóa XII.

Để đảm bảo việc quán triệt, tuyên truyền các văn kiện Hội nghị một cách nghiêm túc, thiết thực hiệu quả, Trung tướng Nguyễn Văn Chuyên đề nghị các cán bộ, chiến sĩ có mặt trong hội nghị cần tiếp thu đầy đủ những nội dung truyền đạt của đồng chí Nguyễn Đức Hà trình bày tại hội nghị. Sau hội nghị, yêu cầu các Đảng ủy, Chi ủy cơ sở trực thuộc Đảng ủy Tổng cục xây dựng kế hoạch và tổ chức quán triệt các nội dung của Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trong Đảng bộ, Chi bộ mình nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, đúng tiến độ thời gian.

Bên cạnh đó, các đồng chí cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp phải nghiên cứu sâu, nắm vững tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, qua đó tạo sự thống nhất về nhận thức, tích cực làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân về các chủ trương, quan điểm của Nghị quyết và vận dụng triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng hậu cần, kỹ thuật Công an nhân dân. Các tổ chức đoàn thể quần chúng có hình thức thích hợp để tổ chức học tập, trao đổi giúp cho cán bộ, đoàn viên, hội viên nắm được những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII…
Thảo Vy