Tổng cục An ninh quán triệt Nghị quyết số 06

17:19 29/06/2017
Sáng 29-6, Tổng cục An ninh, Bộ Công an, tổ chức Hội nghị học tập và quán triệt Nghị quyết số 06-NQ/ TW ngày 5-11-2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và giới thiệu chuyên đề năm 2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” cho đội ngũ cán bộ chủ chốt tại Hà Nội.

Tại Hội nghị, Đại tá Trần Quang Tám, báo cáo viên của Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó cục trưởng Cục Chính trị An ninh đã truyền đạt chuyên đề năm 2017 với chủ đề: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chính Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ với hai phần chính gồm: Quan niệm của Hồ Chí Minh về suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII.

Quang cảnh Hội nghị.

Hội nghị góp phần nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, giúp cán bộ chiến sỹ (CBCS) trong Tổng cục An ninh nhận thức rõ âm mưu và hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng hội nhập quốc tế để tiến hành chiến lược “diễn biến hòa bình”; âm mưu, ý đồ lợi dụng hội nhập kinh tế để xâm phạm chủ quyền, an ninh quốc gia; đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, xuyên tạc về tình hình kinh tế- xã hội của nước ta, xuyên tạc quan điểm, đường lối phát triển kinh tế- xã hội Đảng, Nhà nước ta. 

Cùng với đó, tiếp tục cổ vũ và biểu dương những cá nhân, tập thể và nhân rộng mô hình mới, cách làm hay, điển hình tiên tiến của các đơn vị trong Tổng cục. 

X. Mai