Thay mặt Đoàn kiểm tra, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ Đoàn kiểm tra của Tổng cục An ninh. 

Thứ Trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh: Tổng cục An ninh đã triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và đạt được những kết quả nổi bật trong thực hiện 3 nội dung kiểm tra.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại buổi kiểm tra

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII đã tạo sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành động của cán bộ đảng viên trong Tổng cục; đã xây dựng chương trình hành động cụ thể gắn với giải pháp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị. 

Quá trình triển khai thực hiện, Bí thư và cấp ủy các cấp đã nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu và công tác giám sát chung; đã chỉ đạo và tổ chức thực hiện, nhận dạng đúng, nhận dạng trúng về suy thoái tư tưởng chính trị, suy thoái đạo đức...

Trung tướng Nguyễn Chí Thành phát biểu tại Hội nghị

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành yêu cầu Tổng cục An ninh cần chủ động khắc phục những tồn tại, hạn chế; gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII của Đảng với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. 

Đơn vị cần tập trung thực hiện một số việc cần làm ngay trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tổ chức tốt đợt sinh hoạt chính trị trong toàn lực lượng, đẩy mạnh kiểm điểm phê bình và tự phê bình theo 27 biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa. 

Trong đó, cấp ủy, thủ trưởng đơn vị phải gương mẫu thực hiện trong sinh hoạt chi bộ; tự giác, gương mẫu, kiểm điểm sự rèn luyện, tu dưỡng của cá nhân và trách nhiệm trong chỉ đạo, thực hiện các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong đơn vị. Từ đó, nêu gương cho cán bộ, chiến sỹ  tự học, tự rèn và tự quản...

Quang cảnh Hội nghị

Tổng cục An ninh cần vận dụng sát, hợp vào thực tiễn của đơn vị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong lĩnh vực công tác, chiến đấu của đơn vị, cá nhân; tiếp tục nhân rộng cách làm hay, sáng tạo trong tổ chức thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả và tính thiết thực của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Tập trung giải quyết những vấn đề cấp bách đang đặt ra trong công tác đảm bảo An ninh quốc gia; nâng cao công tác nghiệp vụ cơ bản, công tác tham mưu. Mỗi cán bộ, chiến sỹ Tổng cục An ninh phải tinh thông về nghiệp vụ; vững về chính trị và pháp luật, bản lĩnh trong thi hành công vụ, trong quan hệ xã hội và trong sinh hoạt nơi cư trú;  phong cách nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Đến nay, 26/26 cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Tổng cục An ninh đã xây dựng và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; 100 % các đảng ủy cơ sở bám sát các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết và căn cứ vào thực tiễn tại đơn vị đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện, trong đó đề ra các giải pháp mang tính trọng tâm, với quyết tâm chính trị cao. Trên từng vị trí công tác được phân công, cán bộ, chiến sỹ xác định rõ trách nhiệm của bản thân, tự giác chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực, chủ động, mưu trí, dũng cảm, cương quyết, khôn khéo làm thất bại âm mưu, ý đồ hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.Xuân Mai