Diễn đàn diễn ra đúng vào ngày Gia đình Việt Nam, ngày 28-6, là một hoạt động thiết thực, nhằm phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, kỹ năng xây dựng hạnh phúc gia đình cho cán bộ Hội phụ nữ Tổng cục An ninh.  

Quang cảnh diễn đàn.

Tại Diễn đàn, các ý kiến tham luận đều khẳng định nhận thức đúng đắn về trách nhiệm của cấp ủy và thủ trưởng các cấp, của tổ chức phụ nữ các cấp trong việc vận động, hỗ trợ cán bộ chiến sĩ (CBCS) trong đơn vị xây dựng gia đình hạnh phúc. Đặc biệt, một số ý kiến tham luận đã nêu rõ đặc điểm thực tế của đơn vị và một số việc làm cụ thể, thiết thực của tổ chức Hội... 

Phát biểu tại Diễn đàn, Trung tướng Bùi Mậu Quân, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh biểu dương sáng kiến của Ban Chấp hành Hội phụ nữ Tổng cục an ninh; khẳng định đây là bước đầu tiên nhằm quán triệt, hiện thực hóa Chỉ thị số 11 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 163 của Bộ Công an, nhằm tạo sự thống nhất và nâng cao nhận thức của cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị và CBCS trong Tổng cục về vị trí, vai trò của gia đình cùng với cộng đồng thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thông qua việc xây dựng đạo đức, lối sống trong gia đình...

Trung tướng Bùi Mậu Quân phát biểu tại Diễn đàn.

Trung tướng Bùi Mậu Quân đề nghị Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em trong thời gian tới cần tích cực, chủ động phát huy khả năng của các thành viên trong Ban để tham mưu cho Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục, triển khai thực hiện tốt những định hướng lớn trong công tác gia đình. Bên cạnh đó, hội phụ nữ các cấp cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động giáo dục, thuyết phục CBCS nói chung, chị em phụ nữ nói riêng góp phần xây đắp, gìn giữ hạnh phúc gia đình...

XM