Thực hiện mua sắm công tập trung, bước đột phá mới để chủ động đảm bảo hậu cần, kỹ thuật cho lực lượng CAND

09:52 10/01/2018
Nhằm chủ động, đảm bảo phương tiện, tài sản phục vụ công tác chiến đấu của lực lượng CAND, ngày 30-1-2012, Đảng ủy Công an Trung ương ban hành Chương trình công tác số 07-CTr/ĐUCA, trong đó có chủ trương nghiên cứu, thành lập một đơn vị chuyên trách làm nhiệm vụ đấu thầu mua sắm tài sản công thuộc Bộ Công an.


Tiếp đó, ngày 19-4-2012, Bộ đã có Kế hoạch số 83/KH-BCA-H41 về xây dựng Đề án thành lập Trung tâm đấu thầu mua sắm tập trung của Bộ Công an trực thuộc Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật.

Sau khi tiếp thu, nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm của các bộ, ngành, được sự đồng thuận của Công an các đơn vị, địa phương, ngày 20-1-2016, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Quyết định số 268/QĐ-BCA thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trung tâm đấu thầu mua sắm tập trung Bộ Công an trực thuộc Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật (phiên hiệu H61).

Trung tâm có các nhiệm vụ chính là: Tổ chức đấu thầu mua sắm các tài sản thuộc Danh mục mua sắm tập trung CAND; tổ chức đấu thầu mua sắm các tài sản theo nhiệm vụ Bộ, Tổng cục giao và Công an các đơn vị, địa phương đề nghị; làm công tác tư vấn vấn đấu thầu cho các đơn vị, địa phương.

Trung tâm đấu thầu mua sắm tập trung Bộ Công an ký kết đấu thầu với nhà thầu chủ động đảm bảo hậu cần, kỹ thuật cho công tác, chiến đấu của lực lượng CAND.

Việc thành lập Trung tâm đấu thầu mua sắm tập trung thể hiện quan điểm của lãnh đạo Bộ Công an và Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật trong đổi mới trong công tác mua sắm tài sản công, phát huy vai trò của đơn vị chuyên trách trong thực hiện công tác mua sắm chuyên nghiệp và tạo điều kiện cho các đơn vị nghiệp vụ về công tác hậu cần kỹ thuật tập trung làm tốt chức năng quản lý nhà nước.

Ngay sau khi thành lập, cùng với việc kiện toàn tổ chức bộ máy và thực hiện nhiệm vụ đấu thầu mua sắm, trung tâm đã tham mưu cho lãnh đạo Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Bộ ban nhiều văn bản quy phạm pháp luật, tạo hành pháp lý cho việc mua sắm tài sản, hàng hóa trong CAND: Thông tư số 57/2016/TT-BCA của Bộ Công an ngày 31-12-2016 quy định mua sắm tài sản, hàng hóa trong CAND; Văn bản số 2851/BCA-H43 ngày 22-11-2016 của Bộ Công an hướng dẫn mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung trong CAND.

Về danh mục mua sắm tập trung, tham mưu cho lãnh đạo Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật chủ trì, phối hợp với Cục Kế hoạch và Đầu tư (H43), Cục Tài chính (V22) và Công an các đơn vị, địa phương khảo sát thực tiễn, nghiên cứu, xây dựng báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Quyết định số 3001/QĐ-BCA ngày 18-8-2017 quy định 9 nhóm thiết bị văn phòng để tổ chức đấu thầu mua sắm tập trung trong toàn lực lượng CAND.

Theo chủ trương của Chính phủ, sắp tới, Bộ sẽ có quy định việc mua sắm đối với nhóm các tài sản đặc biệt và tài sản chuyên dùng. Trung tâm đã phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật  ban hành Quyết định số 622/QĐ-H41 ngày 11-4-2017 hướng dẫn quy trình lập, trình duyệt và thực hiện dự toán mua sắm từ nguồn kinh phí của Bộ Công an giao và Quyết định số 212/QĐ-H41 ngày 13-2-2017 ban hành Quy định về thu, chi trong tổ chức lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ thuộc Tổng cục. Đây là những căn cứ pháp lý cơ bản để tổ chức thực hiện công tác đấu thầu mua sắm công trong CAND.

Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật; sự đồng thuận, phối hợp với các đơn vị, các bộ, ban, ngành, tập thể lãnh đạo và cán bộ, chiến sỹ trung tâm luôn đoàn kết, thống nhất, chủ động sáng tạo trong công tác điều hành tổ chức, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Về thực hiện công tác mua sắm, 2 năm qua, trung tâm đã tổ chức đấu thầu hơn 80 gói thầu, gồm các tài sản, phương tiện bộ, phương tiện thủy, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, công cụ hỗ trợ, các mặt hàng quân trang, các thiết bị y tế, thuốc và hóa chất xét nghiệm,… với tổng kinh phí hơn 1.000 tỷ đồng. Các gói thầu giao Trung tâm thực hiện luôn đảm bảo đúng tiến độ, quy trình, thủ tục.

Do tổ chức đấu thầu rộng rãi, tính công khai minh bạch, có cơ hội để lựa chọn các sản phẩm tốt, giá cả hợp lý, tiết kiệm đáng kể về chi phí tổ chức lựa chọn nhà thầu. Chỉ tính riêng các gói thầu hoàn thành năm 2017, số kinh phí kết dư sau đấu thầu gần 30 tỷ đồng (4,3%). Ngoài ra, trung tâm còn tổ chức đấu thầu thành công 3 gói thầu mua sắm phương tiện cứu nạn, cứu hộ, chữa cháy, cứu thương theo đề nghị của Cục C66 với kinh phí gần 130 tỷ đồng.

Về mua sắm theo phương thức tập trung, mặc dù cuối tháng 8-2017, Bộ Công an mới ban hành danh mục 9 nhóm thiết bị văn phòng được tổ chức mua sắm tập trung, nhưng tính đến 31-12-2017, trung tâm đã hoàn thành tổ chức đấu thầu, ký thỏa thuận khung với nhà thầu cả 5 gói thầu, kinh phí trên 34 tỷ đồng, đã chuyển Công an 35 đơn vị, địa phương ký hợp đồng mua sắm, qua đó tiết kiệm cho ngân sách gần 2 tỷ đồng (5,2%) so với giá gói thầu được duyệt.

Kết quả đấu thầu của trung tâm đã góp phần tổ chức mua sắm, trang bị kịp thời các trang bị hiện đại, đồng bộ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chiến đấu cho Công an các đơn vị, địa phương, đặc biệt là việc trang bị thiết bị công nghệ, trang thiết bị nghiệp vụ, chuyên dùng cho các lực lượng chiến đấu trực tiếp.

Việc tổ chức đấu thầu mua sắm qua trung tâm được tổ chức chuyển nghiệp hơn; dành thời gian cho các đơn vị nghiệp vụ tập trung làm tốt hơn công tác quản lý nhà nước; nâng cao tinh thần trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị sử dụng tài sản công tiết kiệm và hiệu quả; góp phần vào việc thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đẩy mạnh vai trò quản lý nhà nước trong quản lý tài sản công.

Để nâng cao nghiệp vụ công tác đấu thầu mua sắm, trung tâm đã chủ trì tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng kiến thức đấu thầu nâng cao và đào tạo chuyên gia đấu thầu cho hàng trăm lượt cán bộ, chiến sỹ trong Tổng cục. Đã tư vấn giúp các Tổng cục và Công an các đơn vị, địa phương trong xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiều gói thầu mua sắm tài sản.

Thời gian tới, để đảm bảo yêu cầu trang bị, phương tiện, vật chất, kỹ thuật và xây dựng lực lượng CAND ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, Trung tâm xác định phải tiếp tục củng cố tổ chức, quy trình công tác, chủ động làm tốt công tác đấu thầu mua sắm, đảm bảo hậu cần, kỹ thuật cho lực lượng CAND. Công tác đấu thầu mua sắm tập trung với những lợi thế, ưu điểm bước đầu đã được khẳng định sẽ tạo bước đột phá, then chốt cho công tác mua sắm tài sản trong CAND.

Tin tưởng rằng, tổ chức mua sắm tài sản theo phương thức tập trung sẽ đóng góp một vai trò quan trọng trong đảm bảo trang bị vật chất kỹ thuật, góp phần xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội của đất nước trong tình hình mới.

Đại tá Lê Văn Phái, Giám đốc Trung tâm đấu thầu mua sắm tập trung Bộ Công an