Đề xuất thêm điều kiện ưu đãi cho các doanh nghiệp chế xuất

08:01 20/11/2020
6 nội dung mới được đề xuất như điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan đối với khu phi thuế quan là doanh nghiệp chế xuất.

Bộ Tài chính vừa có công văn xin ý kiến các Bộ, ngành liên quan về việc bổ sung điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan và áp dụng chính sách thuế đối với khu phi thuế quan là doanh nghiệp chế xuất vào hồ sơ dự án sửa đổi, bổ sung Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu.

Theo đó, có 6 nội dung mới được đề xuất như điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan đối với khu phi thuế quan là doanh nghiệp chế xuất; thủ tục kiểm tra, xác nhận khả năng đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan đối với doanh nghiệp chế xuất; thời điểm để được hưởng chính sách thuế đối với khu phi thuế quan; kiểm tra thực tế điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan đối với doanh nghiệp chế xuất…

Đáng chú ý, nội dung sửa đổi theo chiều hướng tăng thêm điều kiện ưu đãi cho các doanh nghiệp chế xuất.

H.A