Đồng thời, yêu cầu Cục Điều tra chống buôn lậu tăng cường điều tra chống buôn lậu để phòng, chống việc thẩm lậu hàng hóa từ khu phi thuế quan vào nội địa. Cụ thể, thông qua việc tăng thêm số chuyên đề, chuyên án chống buôn lậu và gian lận thương mại... Chủ động phối hợp với Ban quản lí khu phi thuế quan để nắm tình hình DN và quản lí đối với hàng hóa XNK

L.Hiệp