TP Hồ Chí Minh huy động trên 12.000 người tham gia điều tra dân số và nhà ở

Thứ Tư, 03/04/2019, 13:50
Để tiến công tác tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 đạt kết quả tốt nhất, TP Hồ Chí Minh đã huy động trên 12.000 người tham gia và sử dụng thiết bị điện tử di động trong thu thập thông tin tại các địa bàn điều tra, sử dụng phiếu trực tuyến để các hộ dân cung cấp thông tin thông qua sử dụng Internet.

TP Hồ Chí Minh có số lượng đơn vị điều tra lớn nhất cả nước với trên 2,5 triệu hộ, dân số của thành phố đến thời điểm 23-1-2019 là 8,9 triệu người (không bao gồm những người đang làm việc trong ngành Công an, Quân đội, người làm việc tại các cơ quan đại diện của Việt Nam tại nước ngoài và thân nhân đi cùng), với 19.452 địa bàn. Để thực hiện khối lượng công việc này, thành phố đã huy động trên 12.000 điều tra viên, tổ trưởng, giám sát viên.

Đây cũng là địa phương đã có sự chuẩn bị chu đáo từ tuyển chọn cán bộ là công tác điều tra, có kỹ năng tiếp cận hộ gia đình, tuyên truyền vận động người dân cùng tham gia hợp tác, đến tập huấn cho lực lượng điều tra viên sử dụng thiết bị điện tử thông minh phục vụ công tác tổng điều tra qua ứng dụng CAPI. Chính vì vậy, 100% điều tra viên thực hiện nhiệm vụ thu thập thông tin thông qua thiết bị điện tử thông minh.

TP Hồ Chí Minh có số lượng đơn vị điều tra lớn nhất cả nước.

Để công tác thu thập thông tin trên địa bàn đạt kết quả tốt nhất, Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã ban hành Chỉ thị 21-CT/TU về lãnh đạo thực hiện thắng lợi Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. 

Quán triệt chỉ thị của Thành uỷ, UBND TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan và UBND các quận, huyện triển khai kế hoạch tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn thành phố, bảo đảm tiến độ và chất lượng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các công đoạn chủ yếu của tổng điều tra, đặc biệt là bước phỏng vấn thu thập thông tin bằng thiết bị di động và ứng dụng phương pháp hộ tự khai thông tin trên trang thông tin điện tử.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm cho biết, UBND thành phố đã chỉ đạo Ban chỉ đạo các cấp của thành phố tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng về các hoạt động trong thời gian thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở để người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, từ đó phối hợp với lực lượng điều tra viên khai đúng, đầy đủ các nội dung điều tra. Đồng thời, cần nêu cao ý thức trách nhiệm, tăng cường chỉ đạo thực hiện tổng điều tra theo đúng kế hoạch nhằm thu thập thông tin dân số và nhà ở đầy đủ và đảm bảo tin cậy.


Nhân Sơn
.
.
.