Thực hiện Chỉ thị số 44/CT-TTg ngày 6/12/2017, Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26-6-2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuẩn bị và tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, Bộ Công an được giao các nhiệm vụ: Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện phương án Tổng điều tra, xây dựng kế hoạch và dự trù kinh phí Tổng điều tra của Bộ Công an; 

Tổ chức điều tra số nhân khẩu trong phạm vi quản lý của Bộ Công an do Ban chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương phân công theo yêu cầu kế hoạch chung của cuộc Tổng điều tra; Lập kế hoạch bảo vệ an toàn cho cuộc tổng điều tra trên phạm vi cả nước.

Đại tá Trần Quốc Sáng, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số Bộ Công an phát biểu tại hội nghị.
Lãnh đạo các đơn vị và các đồng chí đại biểu tham dự khai mạc tập huấn nghiệp vụ.

Căn cứ các nhiệm vụ được phân công, đến nay, Bộ Công an đã triển khai và hoàn thành các nội dung công việc để chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trong phạm vi của Bộ, 

Theo đó, Bộ đã tích cực phối hợp với các đơn vị chức năng của Tổng cục Thống kê để hoàn thiện Phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 của Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Công an Nà Ớt (tỉnh Sơn La) triển khai công tác tổng điều tra dân số và nhà ở.

Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Quyết định số 5744/QĐ-BCA ngày 25-9-2018 thành lập Ban chỉ đạo và Văn phòng Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số Bộ Công an. Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số Bộ Công an đã ban hành một số văn bản để triển khai, cụ thể như: Ban hành Phương án Tổng điều tra dân số trong Công an nhân dân; Kế hoạch về Bảo vệ cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; Kế hoạch  về tổ chức Hội nghị triển khai và tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra dân số trong CAND. 

Đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của đơn vị thành lập Ban chỉ đạo để triển khai thực hiện Tổng điều tra dân số tại đơn vị và triển khai công tác bảo vệ cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019…

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, đến nay, Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai đầy đủ các nội dung công việc phục vụ công tác tổng điều tra dân số, đảm bảo thu thập thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác, đúng đối tượng.

A. Hiếu- M.Hiền