Sự quan tâm sâu sắc của Chủ tịch nước Trần Đại Quang với lực lượng CAND

Thứ Bảy, 22/09/2018, 10:30
Trên cương vị Chủ tịch nước - Thống lĩnh Lực lượng vũ trang nhân dân, đồng chí Trần Đại Quang đã dành nhiều thời gian quan tâm, chỉ đạo lực lượng vũ trang nói chung, lực lượng CAND nói riêng nhằm xây dựng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Công an phải hết lòng phục vụ nhân dân

Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 72 (tổ chức tháng 12-2016, tại Hà Nội), đây là Hội nghị Công an toàn quốc đầu tiên đồng chí Trần Đại Quang tới dự, chỉ đạo trên cương vị Chủ tịch nước. 

Tại hội nghị, sau khi lắng nghe các báo cáo và ý kiến phát biểu, Chủ tịch nước đề nghị lực lượng CAND cần phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng thế trận an ninh nhân dân, nền an ninh nhân dân vững chắc, phải tin và dựa vào nhân dân, tranh thủ sự đồng tình và ủng hộ của nhân dân, đoàn kết chặt chẽ trong lực lượng, tạo thành một khối thống nhất.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại Hội nghị Công an toàn quốc tháng 12/2016.

Với trải nghiệm của một cán bộ nhiều chục năm công tác trong Công an, Chủ tịch nước lưu ý lực lượng CAND phải tăng cường quan hệ phối hợp, hiệp đồng chiến đấu với QĐND và các cấp, các ngành; hết sức chăm lo xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần cảnh giác cách mạng, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. 

“Lực lượng CAND phải thực hiện bằng được lời hứa với Trung ương Đảng, với Tổng Bí thư là lực lượng đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và khóa XII) về xây dựng Đảng, tích cực đấu tranh với các biểu hiện suy thoái phẩm chất đạo đức, tư tưởng chính trị, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, nâng cao sức đề kháng, tự bảo vệ mình, bảo vệ chặt chẽ an ninh chính trị nội bộ” - Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Chủ tịch nước cũng chỉ rõ, CAND là lực lượng chuyên chính, bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước XHCN, bảo vệ nhân dân, bảo vệ pháp luật, vì vậy, lực lượng phải trong sạch, vững mạnh thì mới hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong sạch thì đấu tranh mới có hiệu quả với tội phạm, phần tử xấu, phòng ngừa không để kẻ địch móc nối, lôi kéo, tha hóa. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị lực lượng CAND phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng thế trận an ninh nhân dân, nền an ninh nhân dân vững chắc, phải tin và dựa vào nhân dân, tranh thủ sự đồng tình và ủng hộ của nhân dân, đoàn kết chặt chẽ trong lực lượng, tạo thành một khối thống nhất; đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế, coi đây là mặt trận bảo vệ an ninh trật tự từ xa…

Thống nhất nhận thức về tầm quan trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong CAND

“Phải thống nhất nhận thức về tầm quan trọng của xây dựng Đảng trong CAND” - đó là chỉ đạo của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát trong CAND năm 2016, triển khai công tác năm 2017. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, Đảng ủy Công an Trung ương cần tiếp tục thống nhất nhận thức về tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của lực lượng CAND. 

Đây là nhiệm vụ then chốt, quan trọng hàng đầu và có ý nghĩa quyết định trong việc xây dựng lực lượng CAND trong sạch vững mạnh, là yếu tố quyết định để lực lượng CAND hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trong buổi gặp mặt thanh niên Công an tiêu biểu năm 2017.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương phải thường xuyên chăm lo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống nhằm xây dựng cho các cán bộ, đảng viên, chiến sĩ bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, không dao động trước khó khăn, thử thách, nhất là trong bối cảnh tình hình chính trị thế giới, khu vực đang có nhiều diễn biến phức tạp, mau lẹ và khó lường, các thế lực thù địch, tội phạm đang ráo riết đẩy mạnh các hoạt động chống phá cách mạng nước ta, đất nước đang chịu tác động mặt trái của kinh tế thị trường, hoạt động tấn công, móc nối, lôi kéo, mua chuộc của các loại tội phạm và phần tử xấu.

Chủ tịch nước nêu rõ: “Làm tốt việc này cũng là nhằm phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức và ngăn chặn các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chúng ta phải phấn đấu xây dựng mỗi một cán bộ, đảng viên chiến sĩ CAND lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc, Nhà nước, Nhân dân”.

Từ đó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu cầu Đảng ủy CAND quan tâm tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đây là hai nghị quyết có tầm quan trọng đặc biệt đối với công tác xây dựng Đảng.

Chủ tịch nước đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương phải tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng nhằm phát hiện, có giải pháp, biện pháp khắc phục kịp thời những khuyết điểm, hạn chế những sơ hở, thiếu sót để xây dựng nội bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh. 

“Kiểm tra, giám sát là nhằm góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng ngày càng trong sạch, vững mạnh để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Kiểm tra, giám sát cũng là chức năng quan trọng của cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị”, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chỉ rõ.

Nâng cao nhận thức về tình hình, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh trong tình hình mới

Tháng 12 năm 2016, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh đã chủ trì phiên họp thứ hai Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2016-2021. 

Phát biểu kết luận, Chủ tịch nước Trần Đại Quang biểu dương lực lượng Quân đội, Công an đã triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết chỉ thị của Đảng, Nhà nước về quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền các cấp về các chủ trương, giải pháp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh; thực hiện tốt công tác sẵn sàng chiến đấu; rà soát, bổ sung, hoàn thiện và tổ chức luyện tập, diễn tập có hiệu quả các phương án xử lý các tình huống phức tạp về quốc phòng, an ninh; triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo đảm bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Chủ tịch nước cũng đánh giá cao tinh thần phối hợp, hiệp đồng chiến đấu chặt chẽ giữa hai lực lượng góp phần bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện quan trọng của đất nước, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Đồng tình với các giải pháp, kiến nghị, đề xuất của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong thời gian tới, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh cần chú trọng tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tình hình, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh trong tình hình mới và ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác diễn tập các phương án xử lý tình huống phức tạp về quốc phòng, an ninh trong thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Chủ tịch nước cũng yêu cầu tăng cường phối hợp, hiệp đồng chiến đấu giữa lực lượng Quân đội, Công an, Ngoại giao với các lực lượng khác nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh…

Chăm lo xây dựng thế hệ trẻ

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng dành thời gian quan tâm, chỉ đạo thế hệ trẻ trong QĐND, CAND, động viên các chiến sĩ tích cực học tập, tu dưỡng, luyện rèn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Sáng 8-9-2016, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gặp mặt 100 thanh niên Quân đội, Công an tiêu biểu trong phong trào Học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2012-2015. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang ghi nhận, biểu dương, và đánh giá cao những chiến công, thành tích xuất sắc của tuổi trẻ Việt Nam nói chung, của đoàn viên, thanh niên Quân đội, Công an nói riêng đã đạt được trong thời gian qua. 

Chủ tịch nước cũng đánh giá cao những thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Đoàn Thanh niên các cấp trong QĐND, CAND như: chú trọng giáo dục lý tưởng cách mạng, giáo dục truyền thống, đạo đức lối sống; tổ chức các hoạt động “Thanh niên Quân đội thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “Thanh niên CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy - xung kích, sáng tạo, tình nguyện, lập công vì an ninh Tổ quốc”. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp mặt thanh niên Công an tiêu biểu năm 2017.

Trong đó nổi lên là các hoạt động dân vận, hướng tới cộng đồng, chung tay xây dựng nông thôn mới; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể xây dựng các công trình phúc lợi xã hội cho nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn; tổ chức các hoạt động cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt... 

Chủ tịch nước cho rằng, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng đang đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ rất nặng nề. Điều này đòi hỏi Quân đội nhân dân và CAND phải phát huy vai trò nòng cốt, tích cực góp phần củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, lực lượng CAND kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có Sáu điều dạy CAND, ngày 24-3-2018, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp mặt 20 cán bộ, đoàn viên thanh niên Công an tiêu biểu. 

Phát biểu tại đây, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị: “Mỗi đoàn viên, thanh niên Công an cần nỗ lực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi bản lĩnh chính trị, cống hiến sức lực và trí tuệ, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”.

Những bài viết, bài phát biểu chỉ đạo, bài nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ CAND của Chủ tịch nước Trần Đại Quang mang ý nghĩa thời sự sâu sắc, với tâm huyết xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, cách mạng. Đó là những vấn đề quan trọng mà toàn lực lượng CAND đã và đang nỗ lực thực hiện trong thời gian qua và những năm tiếp theo.

Đăng Minh
.
.
.