Phát huy trách nhiệm nêu gương, tính tiền phong, gương mẫu trong toàn lực lượng CAND

Thứ Hai, 29/06/2020, 12:37
Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh khi phát biểu kết luận Hội thảo khoa học quốc gia "Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên CAND trong tình hình mới", được Bộ Công an và Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức, sáng 29/6.Chủ trì hội thảo ngoài Bộ trưởng Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo hội thảo còn có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Phạm Chí Thành, Quyền Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi xung quanh các nội dung chính: Nêu gương của cán bộ, đảng viên - Phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Cán bộ, đảng viên CAND thực hành nêu gương trong thực thi chức trách nhiệm vụ; Phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên CAND trong tình hình mới...

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu kết luận hội thảo.

Phát biểu kết luận, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, hội thảo đã góp phần làm sáng tỏ và thống nhất một số vấn đề về nhận thức lý luận, thực tiễn trong việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên CAND trong tình hình mới, đó là:

Thứ nhất, cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chỉ Minh là tấm gương mẫu mực về sự nêu gương. Tấm gương đạo đức của Người là sự thống nhất chặt chẽ giữa nói và làm, giữa giáo dục đạo đức và nêu gương về đạo đức. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của dân tộc, là tấm gương sáng cho mọi thế hệ người Việt Nam học tập và làm theo.

Thứ hai, xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt, trong đó nhấn mạnh “tăng cường và nâng cao hiệu quả xây dựng Đảng về đạo đức”, thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm nêu gương. Đảng đặc biệt coi trọng xây dựng đạo đức, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Cán bộ, đảng viên giữ chức vụ càng cao, càng phải chú trọng nêu gương; việc nêu gương cần được thực hiện thường xuyên và tự giác.

Toàn cảnh hội thảo.

Thứ ba, khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của lực lượng CAND trong 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Đối với CAND, Đảng lãnh đạo theo nguyên tắc tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt. 

Thực tiễn lịch sử cho thấy, quá trình xây dựng, lớn mạnh, trưởng thành và những chiến công, thành tích vẻ vang của CAND Việt Nam đều bắt nguồn từ sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ, sự gắn bó máu thịt và giúp đỡ của quần chúng nhân dân, sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với QĐND và các lực lượng cách mạng.

Các đại biểu dự hội thảo.

Thứ tư, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên CAND góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND trong tình hình mới.

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương về “gương mẫu, đi đầu” và quán triệt các chủ trương của Đảng, thời gian qua, Bộ Công an đã thực hiện quyết liệt, đồng bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp đội ngũ cán bộ, đảm bảo theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng ngừa sai phạm, suy thoái; nâng cao văn hóa ứng xử trong CAND, tăng cường sự gắn bó máu thịt giữa cán bộ chiến sĩ Công an với nhân dân; chú trọng công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội đảng các cấp trong CAND để lựa chọn những hạt nhân ưu tú, có năng lực lãnh đạo, điều hành, tạo niềm tin, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và toàn lực lượng.

Các đồng chí lãnh đạo và các đại biểu tham quan triển lãm tại hội thảo.

Bộ trưởng Tô Lâm cho rằng, thời gian tới, tình hình chính trị-an ninh thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo. An ninh phi truyền thống tiếp tục đặt ra nhiều thách thức đối với các quốc gia trong đó có Việt Nam. Các thế lực thù địch, phản động và số chống đối chính trị sẽ triệt để lợi dụng công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII, các sự kiện chính trị trọng đại, các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự để gia tăng các hoạt động chống phá manh động, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đàng, Nhà nước, sức nặng nề.

Trong khi đố, “bốn nguy cơ” mà Đảng ta đã chỉ ra vẫn còn tồn tại, đặt ra yêu cầu rất lớn đối vói cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ, đảng viên CAND phải thật sự phát huy vai trò nêu gương, vững vàng về chính trị, tư tưởng, tăng cường tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống, phát huy tinh thần ‘‘thượng tôn pháp luật” phục vụ nhân dân.

Để kết quả hội thảo đi vào thực tiễn, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và các đơn vị chức năng tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc các ý kiến tham luận, đóng góp của các đại biểu, khẩn trương xây dựng, hoàn thiện báo cáo kết quả hội thảo để báo cáo Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an phục vụ công tác lãnh đạo, chi huy các mặt công tác Công an trong tình hình mới.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện tốt Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” tới toàn thể cán bộ, đảng viên; đánh giá đầy đủ kết quả thực hiện nội dung Quy định số 08-Qđi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, Quy định số 01-QĐi/ĐƯCA-X03, ngày 28/1/2019 của Đảng uỷ Công an Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên CAND trong các đợt sinh hoạt chi bộ.

Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tham quan triển lãm tại hội thảo.

Chú ý lồng ghép vai trò gương mẫu của cấp ủy, người đứng đầu trong các đợt sinh hoạt chính trị, đặc biệt từ trong môi trường học tập tại các Học viện, trường CAND để hình thành, xây dựng ý thức trách nhiệm nêu gương trong các Đảng viên trẻ.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chủ động phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn biểu hiện mơ hồ về chính trị, dao động, giảm sút lòng tin; những biểu hiện hữu khuynh, mất cảnh giác; vi phạm điều lệnh, quy trình, quy chế công tác; tác phong làm việc thụ động, xa rời thực tiễn và cơ sở.

"Xử lý nghiêm các trường hợp là cán bộ, đảng viên CAND vi phạm chuẩn mực đạo đức, pháp luật. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức cơ sở đảng hằng năm. Chủ động phối hợp với cấp ủy địa phương để quản lý, kiểm tra, giám sát, nhận xét, đánh giá đảng viên Công an thực hiện nghĩa vụ công dân tại nơi cư trú" - Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

Các đồng chí chủ trì hội thảo.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Công an các đơn vị, địa phương phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền sâu rộng về gương “người tốt”, “việc tốt”, mưu trí, dũng cảm, có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và xây dựng lực lượng CAND. Biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân đi đầu trong công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn công tác Công an, những sáng kiến trong cải cách thủ tục hành chính phục vụ nhân dân, đặc biệt là những gương điển hình tiên tiến “4 cùng” với nhân dân (cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng đồng bào) ở các miền biên giới, hải đảo.

"Phát huy tinh thần trách nhiệm nêu gương, tính tiền phong, gương mẫu, cán bộ, đảng viên trong toàn lực lượng CAND quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xứng đáng với niềm tin yêu của toàn Đảng và toàn dân ta", Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ.

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, trước yêu cầu về công tác nhân sự phải được tiến hành theo một quy trình chặt chẽ, khoa học, nhất quán, bảo đảm thật sự công tâm, công bằng, trong sáng khách quan, đặc biệt là “phải có con mắt tinh đời trong việc đánh giá, giới thiệu, lựa chọn; lấy tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, lỗi sống và hiệu quả công tác, uy tín của bản thân và gia đình để làm thước đo chủ yếu” như lời khẳng định của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về công tác nhân sự Đại hội XIII, có thể thấy hội thảo là một hoạt động khoa học có ý nghĩa, tích cực chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Góp phần làm sáng tỏ lý luận, thực tiễn việc thực hiện trách nhiệm nêu gương trong CAND

Mỗi tham luận tại hội thảo là một công trình nghiên cứu độc lập theo từng vấn đề cụ thể, có sự kế thừa các kết quả nghiên cứu khoa học về Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh, khoa học an ninh thời gian qua, đồng thời tiếp cận nhiều nguồn tư liệu mới, bám sát tình hình thực tiễn công tác Công an.

Cùng với 120 tham luận trong kỷ yếu, Hội thảo đã góp phần làm sáng tỏ và thống nhất một số vấn đề về nhận thức lý luận, thực tiễn trong việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên CAND trong tình hình mới.

Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an: Kiên quyết chống các biểu hiện thiếu trách nhiệm, vô cảm trước những yêu cầu chính đáng của Nhân dân.

Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, CAND Việt Nam luôn xứng đáng là "thanh bảo kiếm của Đảng", là lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, cùng với toàn Đảng, toàn quân và toàn dân lập nên những chiến công hiển hách trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong bất cứ hoàn cảnh, điều kiện nào, lực lượng CAND cũng phải kiên định nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với CAND; đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 6 điều Bác Hồ dạy CAND.

Tiếp tục xác định nhiệm vụ trọng tâm, then chốt là xây dựng Đảng, tập trung xây dựng lực lượng CAND ngày càng trong sạch, vững mạnh; mỗi CBCS phải nêu cao kỷ luật, kỷ cương, quy tắc ứng xử trong công tác, chiến đấu; kiên quyết chống các biểu hiện thiếu trách nhiệm, vô cảm trước những yêu cầu chính đáng của Nhân dân; rèn luỵen và thực hiện tác phong, ứng xử có văn hóa với Nhân dân để thực sự gần dân, làm cho Nhân dân ngày càng tin yêu, tận lực giúp đỡ lực lượng Công an.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương: Mỗi cán bộ, đảng viên chủ động, tự giác thực hành trách nhiệm nêu gương trong công tác và đời sống hằng ngày.

Thấm nhuần di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kế thừa truyền thống tốt đẹp của Đảng ta, trong những năm qua, nhất là từ nhiệm kỳ Đại hội thứ XI đến nay, công tác xây dựng Đảng về đạo đức của Đảng ta ngày càng được nâng tầm và coi trọng. Một điểm nhấn quan trọng trong công tác xây dựng Đảng về đạo đức của nhiệm kỳ Đại hội XII là tập trung vào phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, thể hiện qua việc Đảng ban hành nhiều chỉ thị, nghị định quan trọng. Để phát huy phương thức thiết thực, hiệu quả nhất trong công tác xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay, các tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy và người đứng đầu cần tiếp tục thực hiện thật tốt trách nhiệm nêu gương.

Mỗi cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng thay vì chờ đợi hướng dẫn, chỉ đạo từ cấp trên và làm theo người khác phải chủ động, tự giác thực hành bằng những hành động, việc làm dù nhỏ trong công tác và đời sống hằng ngày, trong ứng xử với chính mình, với công việc và với tập thể cơ quan, đơn vị; thấm nhuần sâu sắc di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền".

 Đối với người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, "nói đi đôi với làm" là cách nêu gương tốt nhất; các thế hệ trước cần nêu gương sáng cho các thế hệ sau; lãnh đạo nêu gương cho nhân viên, đảng viên nêu gương cho quần chúng. Kiên quyết chống biểu hiện nói không đi đôi với làm, nói và làm không nhất quán giữa khi còn đương chức với lúc đã nghỉ hưu.

Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Khoan: Người lãnh đạo cần trở thành tấm gương hay ngọn đuốc soi đường đối với quần chúng thông qua "đức" và "tài" của mình.

Trong khoa học lãnh đạo - quản lý có nhiều định nghĩa về nhà lãnh đạo, song tựu trung lại các định nghĩa ấy đều nói đến hai chức năng của họ, đó là "truyền cảm hứng" và "dẫn dắt" mọi người phấn đấu thực hiện mục tiêu của tổ chức. Muốn vậy, người lãnh đạo cần phải trở thành tấm gương hay ngọn đuốc soi đường đối với quần chúng thông qua "đức" và "tài" của mình. Bác Hồ chính là hiện thân cao đẹp của những phẩm chất ấy. Người đã thu phục nhân tâm của mọi tầng lớp nhân dân không chỉ bằng tấm gương suốt đời hy sinh, phấn đấu vì độc lập, tự do của nhân dân mà còn bằng đạo đức trong sáng tuyệt vời của mình. Còn về tài của nhà lãnh đạo thì một trong những yêu cầu là phải có khả năng nhìn xa, trông rộng, đề ra được những điều mang tính chân lý thu phục nhân tâm, giúp mọi người, kể cả những người có trình độ văn hóa hay lý luận không cao dễ nhớ và dễ làm.

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an: Lực lượng CAND phát huy mạnh mẽ truyền thống vẻ vang và trách nhiệm nêu gương.

Quán triệt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thời gian qua, Đảng ủy Công an Trung ương thường xuyên chăm lo công tác xây dựng lực lượng CAND cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng bản lĩnh vững vàng, kiên định về lập trường tư tưởng, trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, không hoang mang dao động trước mọi diễn biến phức tạp của tình hình. Phát huy truyền thống nêu gương, Bộ Công an đã triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp giáo dục chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình. Nhờ đó, tuyệt đại bộ phận CBCS CAND có bản lĩnh chính trị vững vàng, chủ động khắc phục khó khăn, tu dưỡng, rèn luyện theo tư cách người Công an cách mạng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

 Đội ngũ lãnh đạo Công an các cấp được rèn luyện trong thực tiễn, gương mẫu, có trách nhiệm, năng động, sáng tạo, được tín nhiệm, giới thiệu giữ chức vụ quan trọng của Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp. Nhiều CBCS dũng cảm trong chiến đấu, là những tấm gương sáng về đạo đức cách mạng, góp phần lan tỏa đến đông đảo CBCS CAND, được nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Để tiếp tục phát huy trách nhiệm nêu gương trong thời gian tới, CAND cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về nêu gương trong toàn lực lượng, nhất là đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy các cấp. Từng Công an đơn vị, địa phương cần rà soát, bổ sung quy định của mình về trách nhiệm nêu gương cho phù hợp với bối cảnh tình hình mới; chú ý cụ thể hóa thành các nội dung gắn với từng đối tượng, từng nhiệm vụ chuyên môn cụ thể, bảo đảm dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Các đảng bộ, chi bộ trong CAND cần tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề về nêu gương để cán bộ, đảng viên góp ý cho lãnh đạo, chỉ huy và góp ý cho nhau cùng tiến bộ...

TS. Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản: Trách nhiệm nêu gương đi đầu của lực lượng CAND trong đổi mới, sắp xếp bộ máy.

Thực thi Nghị quyết số 18 ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Đảng ủy Công an Trung ương chủ động nghiên cứu, xây dựng Đề án 106 "Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị khóa XII ban hành Nghị quyết số 22, ngày 15/3/2018 về "Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả". Nhìn thực tiễn đổi mới về tổ chức bộ máy và cán bộ mới có thể tận cảm về tầm nhìn, sự can trường và dũng khí của người đi trước mở đường.

 Nhìn lại hơn 2 năm, có thể nói đây là cuộc cách mạng mang tính toàn diện và triệt để, tạo nên diện mạo mới, chất lượng mới và sức mạnh mới của Bộ Công an, xứng đáng với vị thế, chức năng và nhiệm vụ được Đảng và Nhân dân giao phó.

Bộ Công an cắt 6 Tổng cục, giảm gần 60 đơn vị cấp cục và gần 300 đơn vị cấp phòng. Cơ quan cấp bộ và trên toàn quốc đã giảm trên 1.000 phòng... Nhìn khái lược, dù tinh giản bộ máy nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Bộ Công an đang tiếp tục chinh phục công việc to lớn và nặng nề một cách tổng thể và toàn diện một cách kiên quyết, đầy dũng khí và đạt kết quả chưa từng thấy, chưa một bộ, ngành, tỉnh, thành phố nào vượt qua. Phải chăng, đó là ý nghĩa công việc đột phá trọng đại của người lĩnh ấn tiên phong, đi trước mở đường, thật xứng đáng là một tấm gương chung?

Đại tá, TS. Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai: Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực thi công vụ, đấu tranh trấn áp tội phạm.

Công an Đồng Nai bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu gương mẫu, suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Được sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai từng bước được kiện toàn đã đổi mới công tác chỉ đạo điều hành. Trước diễn biến phức tạp của tình hình an ninh, trật tự, thực hiện mệnh lệnh của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an về đấu tranh triệt xóa các băng nhóm tội phạm, Công an Đồng Nai đã huy động toàn bộ sức mạnh của cấp ủy đảng trong hệ thống chính trị của tỉnh cùng vào cuộc. Đồng thời rà soát, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, luân chuyển CBCS theo phương châm "vì việc mà bố trí người"; thường xuyên tổ chức lấy ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức và nhân dân dưới nhiều hình thức.

Với tinh thần quyết liệt nêu gương của từng đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh, trước khí thế tấn công, trấn áp mạnh mẽ tội phạm và những sáng kiến mới, cách làm hay của CBCS, chỉ trong thời gian ngắn tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực, tội phạm hình sự giảm mạnh, kịp thời xử lý, trấn áp các hành vi vi phạm pháp luật, không để phát sinh phức tạp; tỷ lệ điều tra khám phá án đều vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao; các đối tượng hình sự cộm cán giảm rõ rệt, không còn lộng hành, được cấp ủy, chính quyền và quần chúng nhân dân tin tưởng, khen ngợi. Ghi nhận trách nhiệm nêu gương của CBCS Công an tỉnh, lần đầu tiên trong nhiều năm qua, tính từ đầu năm 2020 đến nay, Công an tỉnh Đồng Nai vinh dự được lãnh đạo Bộ Công an gửi 3 Thư khen, 7 Quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân; được Tỉnh ủy Đồng Nai 3 lần gửi Thư khen, UBND tỉnh 3 lần tặng Bằng khen đột xuất...
Quỳnh Vinh
.
.
.