Trả lời bạn đọc

Thu hồi đất, đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật

Thứ Hai, 06/06/2016, 08:31
Báo Công an nhân dân nhận được đơn của ông Nguyễn Văn Nhẫn, ở xã Nga An, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá với nội dung phản ánh sai phạm trong công tác quản lý đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản của xã Nga An trong quá trình xây dựng nông thôn mới.


UBND huyện Nga Sơn có văn bản trả lời ông như sau: Trong thời gian xây dựng nông thôn mới từ năm 2010 đến hết năm 2013, xã Nga An có 7 đợt giải phóng mặt bằng thu hồi đất, đấu giá quyền sử dụng đất. Quá trình thu hồi đất, giao đất sử dụng vào mục đích làm nhà ở được UBND xã thực hiện theo đúng quy trình.

Căn cứ theo Quyết định số 2072/QĐ-UBND ngày 11-6-2010 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc ban hành quy chế trình tự, thủ tục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá; Quyết định số 3788/2009/QĐ-UBND ngày 23-10-2009 của UBND tỉnh Thanh Hoá về quy định chính sách hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

Thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo Quyết định số 359/QĐ-UBND ngày 3-2-2012 của UBND tỉnh Thanh Hoá về ban hành quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

Về mức giá áp dụng bồi thường khi thu hồi đất nông nghiệp được Hội đồng giải phóng mặt bằng áp dụng theo khung giá của Nhà nước quy định và được đấu giá quyền sử dụng đất công khai. Về đầu tư xây dựng cơ bản, xã Nga Sơn đã đầu tư xây dựng 9 công trình và được cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

Qua kiểm tra hồ sơ, các công trình đã được thanh tra, kiểm toán và quyết toán đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Ban PL- BĐ
.
.
.