Theo đó, UBND TP  quyết định kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ đối với Ban Quản lý dự án hạ tầng Tả Ngạn; UBND quận Tây Hồ; UBND huyện Đông Anh; các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Quy hoạch - Kiến trúc, Công thương; Ban Chỉ đạo GPMB TP; Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội; Tổng Công ty Điện lực Hà Nội, các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc chỉ đạo và thực hiện thu hồi đất, GPMB và di chuyển các công trình trong phạm vi GPMB không đúng thời hạn quy định gây chậm trễ, kéo dài tiến độ thực hiện công tác GPMB các gói thầu số 1, số 3 thuộc Dự án Xây dựng cầu Nhật Tân và đường hai đầu cầu.

Thời hạn kiểm tra 45 ngày làm việc, kể từ ngày công bố quyết định kiểm tra.

 

N.Yến