Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH (PC64) Công an tỉnh Đắk Lắk:

Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ

17:50 04/04/2017
Ngày 4-4, Phòng cảnh sát Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH (PC64) Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Lễ phát động thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ".

Theo đó, lãnh đạo phòng PC64 đã quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ về các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và của Bộ Công an về nội dung, biện pháp cuộc vận động; tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, tác phong chính quy trong công tác, chiến đấu và sinh hoạt của cán bộ, chiến sỹ; thường xuyên bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ, pháp luật, năng lực thực thi công vụ, kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho cán bộ, chiến sỹ…

Đại diện các đội và các đoàn thể ký cam kết thực hiện cuộc vận động.

Tại lễ phát động, đại diện các đội nghiệp vụ và các đoàn thể của phòng PC64 đã ký giao ước thi đua thực hiện cuộc vận động với 7 nội dung, biện pháp trọng tâm sát với chức năng, nhiệm vụ của từng mũi nhọn công tác đồng thời tiến hành cho 100% CBCS đơn vị ký cam kết thực hiện.

Cuộc vận động là đợt sinh hoạt chính trị nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc xây dựng phong cách người chiến sĩ CAND có bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng; nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức vì nhân dân phục vụ.

Đồng thời đây cũng là một trong những nội dung quan trọng để thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”  trong nội bộ”; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Chỉ thị số 07 ngày 26-10-2016 của Bộ trưởng Bộ Công an về "tăng cường lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử CAND trong tình hình mới."

Võ Trường