Thứ trưởng Bùi Văn Nam tham gia Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp

06:53 09/07/2016
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ sung Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm thành viên Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp.

Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ xây dựng chương trình, kế hoạch đổi mới doanh nghiệp nhà nước và phát triển doanh nghiệp đăng ký hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trong phạm vi cả nước.

Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện các chương trình, kế hoạch sau khi được phê duyệt. Bên cạnh đó, phối hợp với các cơ quan chức năng, tổ chức nghiên cứu các mô hình tổ chức, cơ chế, chính sách phục vụ cho việc đổi mới doanh nghiệp nhà nước và phát triển doanh nghiệp đăng ký hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

Đồng thời, sơ kết, tổng kết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo định kỳ và đột xuất về tình hình đổi mới doanh nghiệp nhà nước và phát triển doanh nghiệp đăng ký hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; theo dõi việc thí điểm chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập thành doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cử thành viên Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp gồm 14 người. Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ làm Trưởng ban.

L.Hiệp