Tăng cường xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, bảo đảm trật tự ATGT

16:28 27/08/2019
Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt thực hiện tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông. 


Ngày 27-8, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt thực hiện Kết luận số 44-KL/TƯ ngày 22-01-2019 và Kết luận số 45-KL/TƯ ngày 01-02-2019 của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị số 09-CT/TƯ ngày 01-12-2011 và Chỉ thị số 18-CT/TƯ ngày 04-9-2012 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 68 điểm cầu trên địa bàn toàn quốc.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự và chủ trì Hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí: Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao; đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy khối cơ quan Trung ương; đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban kinh tế Trung ương; Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương và địa phương…

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị.
Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, việc tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện hai Kết luận số 44 và 45 của Ban Bí Thư có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong thực hiện Chỉ thị số 09 và Chỉ thị số 18 của Ban Bí thư; thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đối với Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp, giải pháp để thực hiện có hiệu quả Kết luận số 44 và 45 của Ban Bí thư về Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và công tác bảo đảm an toàn giao thông; xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong thời gian tới. Qua đó, góp phần đưa các kết luận, chỉ thị của Đảng vào thực tiễn công tác…

Bộ trưởng Tô Lâm và các đại biểu tham dự Hội nghị.

Báo cáo kết quả tổ chức triển khai, thực hiện Chỉ thị số 09 và Chỉ thị số 18 tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nêu rõ, trong những năm qua, các cấp ủy Đảng, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ban, ngành, các cấp ủy, chính quyền địa phương đã nghiêm túc triển khai thực và đạt nhiều kết quả tích cực. Trong đó, thông qua việc quán triệt, triển khai Chỉ thị số 09 của Ban Bí thư, nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp và cán bộ, đảng viên đối với công tác xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được nâng cao hơn. 

100% tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; ban hành nhiều chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật quan trọng góp phần định hướng, tạo hành lang pháp lý cho công tác xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự được đẩy mạnh từ công tác tham mưu, ban hành các văn bản chỉ đạo đến đổi mới về nội dung, hình thức… Các mô hình, điển hình tiên tiến trong Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển ngày một đa dạng, phong phú, thiết thực, có hiệu quả, mang tính xã hội hóa cao; qua đó góp phần động viên, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Công tác phối hợp giữa các bộ, ban, ngành, đoàn thể trong công tác vận động toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc được tăng cường, ngày càng đi vào chiều sâu và đạt được những kết quả thiết thực…

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn điều hành tham luận Hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Bên cạnh đó, các cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành đã xác định công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, cần phải huy động cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia. 

Theo đó, trong thời gian qua, công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và khắc phục ùn tắc giao thông đã đạt được nhiều kết quả tích cực, ý thức tự giác chấp hành các quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông của người tham gia giao thông có chuyển biến hơn; số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông giảm dần qua từng năm, số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe khách, xe tải nặng được kiềm chế, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông, phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Bộ trưởng Tô Lâm quán triệt những nội dung cơ bản của Kết luận số 44 và Kết luận Số 45 của Ban Bí Thư, những nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong thời gian tới; đồng thời nêu rõ, để quán triệt, triển khai có hiệu quả Kết luận số 44 và Kết luận số 45 của Ban Bí thư, Đảng ủy Công an Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 127, ngày 22-5-2019 và Kế hoạch số 138, ngày 18-6-2019 gửi đến các Tỉnh ủy, Thành ủy, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương.

Các đại biểu phát biểu tại Hội nghị.

Đối với việc thực hiện Kết luận số 44 của Ban Bí thư, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng có trách nhiệm quán triệt và có chương trình, kế hoạch hành động cụ thể; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện; kịp thời động viên, khen thưởng, tuyên truyền nêu gương người tốt, những kinh nghiệm hay trong Phong trào Toàn dân bảo vệ an an ninh Tổ quốc, khắc phục những sơ hở, yếu kém trong quá trình thực hiện. Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt nam và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, trước hết là người đứng đầu phát huy vai trò, chức trách, nhiệm vụ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học... an toàn.

Đối với việc thực hiện kết luận số 45 của Ban Bí thư, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn đảng ủy thuộc Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy cần xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị số 18 của Ban Bí thư khóa XI và Kết luận số 45 của Ban Bí thư khóa XII; thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện. Chỉ đạo các tổ chức đảng, nhất là cấp ủy cơ sở, chi bộ, tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp thực hiện thường xuyên, liên tục, có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW và Kết luận số 45-KL/TW; cốt lõi là giáo dục và yêu cầu tất cả cán bộ, đảng viên phải tự giác nêu gương chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, vận động người dân có ý thức khi tham gia giao thông và tích cực tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, xây dựng nếp sống văn hóa giao thông, văn minh trong cộng đồng dân cư.

Bên cạnh đó, cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và cấp ủy Đảng trong việc triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của Chỉ thị số 18-CT/TW và Kết luận số 45KL/TW; xem xét kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông là một tiêu chí đánh giá kết quả công tác của người đứng đầu các cấp ủy đảng, thủ trưởng đơn vị.

Tăng cường kiểm tra, giám sát các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc để đôn đốc, hướng dẫn thực hiện và xem xét biểu dương, khen thưởng, xử lý trách nhiệm đối với cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 18 và Kết luận số 45 của Ban Bí thư. Chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định về việc lấy tiêu chí chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông là một trong những tiêu chí đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên; là một tiêu chuẩn đánh giá, phân loại cuối năm và hạnh kiểm đạo đức đối với học sinh, sinh viên.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận, đề cập những kế hoạch, các nhóm giải pháp để tổ chức thực hiện hiệu quả hai Kết luận trong giời gian tới.
T.Vy