Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị cho lực lượng Công an cơ sở

17:14 11/03/2020
Sáng 11/3, Công an tỉnh Hà Nam phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Hà Nam tổ chức khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị khóa học 2020 – 2021 cho lực lượng Công an cơ sở trên địa bàn tỉnh.


Trong thời gian 12 tháng, 80 học viên là Trưởng, Phó trưởng Công an các phường, xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh được các giảng viên có kinh nghiệm trong công tác giảng dạy lý luận chính trị của trường Chính trị tỉnh Hà Nam trang bị những kiến thức cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam, hệ thống chính trị, Nhà nước và pháp luật; các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý cơ sở.... 

Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị khóa học 2020 – 2021 cho lực lượng Công an cơ sở. 

Kết thúc khóa học, các học viên tốt nghiệp sẽ được cấp Bằng Trung cấp lý luận Chính trị. 

Thông qua lớp học giúp cho các học viên rèn luyện phẩm chất, tư cách người Công an cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, tư duy khoa học, kịp thời bổ sung lý luận, nghiệp vụ, nâng cao khả năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành các chủ trương, đường lối phù hợp với thực tiễn, đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo ANTT ở địa bàn cơ sở.

Trung Dũng