Giảm mức đóng bằng 0% vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo Quyết định số 23

Thứ Bảy, 28/08/2021, 07:18

Hỏi: Tôi được biết, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ có quy định về việc hỗ trợ giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Xin tòa soạn cho biết, các doanh nghiệp, đơn vị thành lập mới từ sau ngày 1/7/2021 thì có được giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hay không? Mức giảm đóng và trình tự hồ sơ, thủ tục thực hiện việc giảm mức đóng như thế nào? (Bạn đọc Nguyễn Văn Hải, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội)

Trả lời: Mức đóng và thời gian áp dụng mức đóng Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: Theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 thì người sử dụng lao động (đơn vị) được áp dụng mức đóng bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong 12 tháng (từ ngày 1/7/2021 đến hết ngày 30/6/2022).

Vì vậy, trường hợp đơn vị, doanh nghiệp thành lập mới từ sau ngày 1/7/2021 thuộc đối tượng thì cũng được giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Về trình tự hồ sơ, thủ tục thực hiện việc giảm đóng: Trên cơ sở dữ liệu quản lý thu cơ quan Bảo hiểm xã hội lập và gửi đơn vị Thông báo giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Trường hợp đơn vị có người lao động hưởng lương từ ngân sách Nhà nước (các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ một phần chi thường xuyên) thì đơn vị lập hồ sơ điều chỉnh đóng BHXH (Mẫu số D02-LT ban hành kèm theo Quyết định số 1040/QĐ-BHXH ngày 18/8/2020 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam) gửi cơ quan Bảo hiểm xã hội để điều chỉnh giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định.

Ban KT-PL
.
.
.