Đối tượng được giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do COVID-19

Thứ Hai, 23/08/2021, 20:45

Bạn Nguyễn Thị Thư, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội hỏi: Người sử dụng lao động có được dùng số tiền giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp để hỗ trợ tiền trực tiếp cho người lao động không?

Hỏi: Xin tòa  soạn cho biết, đối tượng nào được giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo Quyết định số 23/2021-TTg. Người sử dụng lao động có được dùng số tiền giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp để hỗ trợ tiền trực tiếp cho người lao động không? Trong thời gian thực hiện chính sách này, người lao động phát hiện ra bệnh nghề nghiệp hoặc xảy ra tai nạn lao động có được hưởng các quyền lợi như đang đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp không? (Bạn đọc Nguyễn Thị Thư, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội)

Trả lời: Căn cứ Điều 1 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07-7-2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 quy định đối tượng hỗ trợ như sau:

Người sử dụng lao động đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động thuộc đối tượng áp dụng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động (trừ cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, người lao động trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập được hưởng lương từ ngân sách nhà nước).

Người sử dụng lao động hỗ trợ toàn bộ số tiền có được từ việc giảm đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động phòng, chống dịch COVID-19. Như vậy, hình thức hỗ trợ, mức hỗ trợ cụ thể cho người lao động phòng chống dịch COVID-19 bằng toàn bộ số tiền có được từ việc giảm đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là do người sử dụng lao động xem xét thực hiện.

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021; Điều 1 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm xã hội, Luật An toàn, vệ sinh lao động thì trong thời gian giảm đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định trên, người lao động vẫn được hưởng các quyền lợi như đang đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Ban KT-PL
.
.
.