Xứng danh “thanh bảo kiếm” sắc bén, “lá chắn thép” vững chắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân

Thứ Sáu, 19/08/2022, 08:00

Ra đời trong cao trào Cách mạng Tháng Tám năm 1945, được Đảng và Bác Hồ chăm lo giáo dục, rèn luyện; được nhân dân tin yêu, giúp đỡ, lực lượng CAND đã thể hiện phẩm chất anh hùng, bản lĩnh kiên cường, tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, không quản ngại khó khăn, gian khổ, lập nên những chiến công to lớn, khẳng định vị thế, vai trò nòng cốt trong giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đóng góp rất quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của cách mạng.

Hiện nay, trong bối cảnh tình hình mới đặt ra những thách thức và cơ hội đan xen, để thực hiện tốt hơn nữa vai trò, nhiệm vụ là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đòi hỏi lực lượng CAND tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, vẻ vang, nỗ lực phấn đấu không ngừng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Trước bối cảnh đó, ngày 16/3/2022, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TW về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Trên tinh thần kế thừa và phát triển các nội dung có tính nguyên tắc, những thành tựu cơ bản gắn với yêu cầu cao hơn của giai đoạn phát triển mới với những thời cơ vận hội cùng khó khăn, thách thức đan xen ngày càng gay gắt, Nghị quyết của Bộ Chính trị lần này nhấn mạnh, bất luận trong hoàn cảnh, điều kiện nào cũng phải luôn kiên định nguyên tắc Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với CAND. CAND là "lá chắn", "thanh bảo kiếm" bảo vệ nhân dân, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN.

2.jpg -0
Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 - NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”, ngày 17/6/2022. Ảnh: TTXVN.

Nghị quyết xác định tiếp tục quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng lực lượng CAND; đặt trong tổng thể chủ trương xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam; xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ. Đồng thời, kế thừa, phát huy những thành tựu, truyền thống đã đạt được trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng CAND. Tham khảo, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của quốc tế phù hợp với thực tiễn Việt Nam, tập trung xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ, hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và hậu cần, kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trước mắt và lâu dài. Có lộ trình, bước đi vững chắc, phù hợp với tình hình kinh tế, xã hội của đất nước, khả năng bảo đảm của ngân sách nhà nước và xã hội.

Nghị quyết lần này xác định rất rõ mục tiêu tổng quát là: Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc, toàn diện trong xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; là lực lượng vũ trang nhân dân sắc bén, mang bản chất của giai cấp công nhân, tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, với Đảng, Nhà nước và nhân dân; mang tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc; có hệ thống tổ chức tập trung, thống nhất, chuyên sâu, xuyên suốt, tinh, gọn, mạnh; có đội ngũ cán bộ, chiến sĩ tinh nhuệ; pháp chế, kỷ luật, kỷ cương được tăng cường; tiềm lực hậu cần, kỹ thuật hiện đại. Nỗ lực phấn đấu để đến năm 2025, lực lượng CAND nước ta cơ bản phải tinh, gọn, mạnh; các lực lượng tình báo, cơ yếu, an ninh, cảnh sát cơ động, kỹ thuật nghiệp vụ, an ninh mạng và đấu tranh phòng, chống tội phạm công nghệ cao tiến thẳng lên hiện đại. Phấn đấu đến năm 2030, lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Các mục tiêu cụ thể cần thực hiện là: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; xây dựng cấp uỷ, tổ chức đảng trong CAND thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện. Tiếp tục hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của lực lượng CAND đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, phù hợp với tình hình thực tiễn. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; đổi mới công tác công an; chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia; đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự; tạo chuyển biến rõ rệt về trật tự, an toàn xã hội, góp phần xây dựng đất nước ta là một đất nước có trật tự, kỷ cương, thật sự an ninh, an toàn, lành mạnh. Ưu tiên đầu tư xây dựng hạ tầng, kỹ thuật, tăng cường phương tiện, trang thiết bị, ứng dụng khoa học - công nghệ hiện đại, nhất là công nghệ số, tự động hóa, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo cho lực lượng CAND.

3-5.jpg -0
Cảnh sát Cơ động Công an TP Hà Nội diễn tập phương án bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tháng 1/2021.

Về nhiệm vụ và giải pháp, Nghị quyết đề ra đồng bộ gồm 7 nhóm vấn đề. Đó là tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, sự giám sát của nhân dân đối với lực lượng CAND, nâng cao hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị trong lực lượng CAND. Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, bảo đảm biên chế, xây dựng đội ngũ cán bộ CAND theo hướng "Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”. Đổi mới công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ huy, tăng cường tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận về CAND. Xây dựng, hoàn thiện pháp luật, cơ chế hoạt động, phối hợp của lực lượng CAND. Bảo đảm tiềm lực cơ sở vật chất, trang bị hiện đại, đồng bộ. Đẩy mạnh việc xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân. Tăng cường công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế phù hợp với Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và bối cảnh tình hình mới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, nêu cao ý chí chiến đấu

Xứng danh “thanh bảo kiếm” sắc bén, “lá chắn thép” vững chắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân -0
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Phát biểu tại Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 - NQ/TW của Bộ Chính trị (ngày 17/6/2022), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá rất cao những kết quả, thành tích đạt được của lực lượng CAND. “Các đồng chí đã chủ động nắm bắt, phân tích, dự báo sát đúng tình hình; thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng và Nhà nước trong việc hoạch định các chủ trương, đường lối, chính sách, hoàn thiện thể chế và huy động các nguồn lực để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Tập trung đấu tranh quyết liệt, có hiệu quả với những hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hoạt động khủng bố, xử lý nhiều vụ kích động chống đối, biểu tình, bạo loạn gây rối” – Tổng Bí thư biểu dương.

Riêng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Tổng Bí thư nhấn mạnh, lực lượng CAND đã chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tổ chức đồng bộ, có hiệu quả các mặt công tác, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng đánh đúng, đánh trúng nhiều tổ chức và cá nhân phạm tội, tạo sức cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe, góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân, giữ vững ổn định chính trị - xã hội để phát triển đất nước.

Nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm trong việc quán triệt Nghị quyết 12, Tổng Bí thư nhấn mạnh yêu cầu xây dựng lực lượng Công an có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ XHCN, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng; có phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, thật sự liêm chính, gương mẫu, gắn bó mật thiết với Nhân dân, vì Nhân dân phục vụ; có ý thức tổ chức kỷ luật cao, nghiêm minh, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, nêu cao ý chí chiến đấu; thường xuyên tự soi, tự sửa, tự tu dưỡng, rèn luyện theo Sáu điều Bác Hồ đã dạy lực lượng CAND. Phải coi đây là việc làm thường xuyên, rất hệ trọng, trở thành tiềm thức trong trái tim, khối óc và hành động thực tế trong công tác, chiến đấu hằng ngày của mình…

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Dựa vào Nhân dân, gắn bó chặt chẽ, mật thiết với Nhân dân

Xứng danh “thanh bảo kiếm” sắc bén, “lá chắn thép” vững chắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân -0
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Trong chương trình giao lưu nghệ thuật “Sống trong lòng dân” tôn vinh Trưởng Công an xã tiêu biểu do Bộ Công an tổ chức tối 5/6/2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao việc trên cơ sở Nghị quyết số 22 ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc, toàn diện, hiệu quả. Lực lượng CAND được tổ chức, hoạt động theo 4 cấp, đến nay đã hoàn thành tốt việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã, thị trấn trong cả nước, góp phần quan trọng vào công tác bảo đảm an ninh trật tự…

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, lực lượng CAND tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, nỗ lực, cố gắng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Coi trọng công tác xây dựng Đảng, đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Dựa vào Nhân dân, gắn bó chặt chẽ, mật thiết với Nhân dân; đổi mới phương thức hoạt động phù hợp với thực tiễn công tác trong tình hình mới…

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Nhiều tấm gương dũng cảm hy sinh trở thành biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Xứng danh “thanh bảo kiếm” sắc bén, “lá chắn thép” vững chắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân -0
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Phát biểu tại Lễ mít tinh kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng CSND (tổ chức tối 17/7/2022), Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: Trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, CAND nói chung, CSND nói riêng đã thể hiện sâu sắc, sinh động lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước, với Tổ quốc và Nhân dân, với chế độ XHCN. Thấm nhuần sâu sắc và làm theo Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, CSND luôn dũng cảm chiến đấu, sẵn sàng hy sinh "thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui, hạnh phúc của Nhân dân làm niềm vui, lẽ sống của mình".

Thủ tướng chia sẻ, trên chặng đường vẻ vang và gian nan đó, có hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ CSND đã anh dũng hy sinh hoặc bị thương, mất một phần xương máu của mình để bảo vệ Nhân dân. Ngay cả khi đất nước hòa bình, để bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân, máu đào của cán bộ, chiến sĩ vẫn đang đổ xuống. Lẽ sống và nhiều tấm gương dũng cảm hy sinh, cống hiến trọn đời mình của các chiến sĩ CSND đã trở thành biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng thời đại Hồ Chí Minh…

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Cán bộ, chiến sĩ CAND không ngừng tu dưỡng, rèn luyện theo Sáu điều Bác Hồ dạy

Xứng danh “thanh bảo kiếm” sắc bén, “lá chắn thép” vững chắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Phát biểu tại Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, tổng kết Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” (tổ chức ngày 6/5/2022), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã chủ động nắm chắc, phân tích, đánh giá, dự báo sát, đúng tình hình; thực hiện có hiệu quả chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước trong hoạch định chủ trương, chính sách, hoàn thiện thể chế, pháp luật bảo vệ vững chắc an ninh, lợi ích quốc gia, dân tộc, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân...

Chủ tịch Quốc hội biểu dương việc cán bộ, chiến sĩ CAND đã không ngừng tu dưỡng, rèn luyện theo Sáu điều Bác Hồ dạy, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhiều cán bộ, chiến sĩ đã không ngại hiểm nguy lao vào đám cháy hay lao mình xuống dòng nước xiết, dầm mình trong lũ dữ để bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân; “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” trong phòng, chống COVID -19, bằng cả tấm lòng nhân ái, sự hy sinh thầm lặng, sẻ chia sâu sắc...

Đăng Minh
.
.