Chặng đường vẻ vang 35 năm Tổng cục Chính trị CAND:

Vững bước trong giai đoạn đổi mới

07:01 11/06/2016
Thời kỳ từ 1991 - 2016, đất nước đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, Tổng cục đã tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tập trung xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh toàn diện theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước. 

(tiếp theo số 3971)

Ngày 17-11-2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 106/2014/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an. Triển khai thực hiện Nghị định số 106/2014/NĐ-CP, Bộ trưởng Bộ Công an ký Quyết định số 7832/QĐ-BCA, ngày 29-12-2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Chính trị CAND.

Việc đổi tên Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND thành Tổng cục Chính trị CAND thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước đối với công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị trong CAND; khẳng định vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Tổng cục cũng như công tác xây dựng lực lượng CAND trong tình hình hiện nay, đồng thời nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác chính trị, công tác Đảng trong CAND.            

Theo đường lối, chủ trương và phương hướng cơ bản trên, Tổng cục Chính trị CAND đã tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, trong đó trọng tâm, cơ bản hàng đầu là tập trung xây dựng lực lượng CAND vững mạnh về chính trị; bám sát định hướng tư tưởng của Đảng, chủ động tham mưu, triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt công tác chính trị tư tưởng; duy trì, đẩy mạnh phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc, các cuộc vận động lớn về xây dựng lực lượng, đặc biệt là phong trào học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND và cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ” trong CAND; quan tâm xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan tuyên truyền báo chí, xuất bản trong CAND; tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, văn hóa, văn nghệ, thể thao, đền ơn, đáp nghĩa; tập trung đầu tư xây dựng các Khu di tích lịch sử, Bảo tàng CAND…

Qua đó, đã nâng cao nhận thức chính trị, tạo thống nhất về tư tưởng, hành động và hình thành nhân cách, bản lĩnh chính trị của người CAND, đảm bảo trong bất kỳ hoàn cảnh nào, lực lượng CAND luôn giữ vững lập trường cách mạng, bản chất giai cấp công nhân, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội của đất nước.

Công tác xây dựng Đảng luôn được xác định là then chốt, quyết định chất lượng, hiệu quả các mặt công tác Công an, thực hiện quy định về thành lập Đảng ủy Công an Trung ương, Tổng cục đã tham mưu đổi mới cơ chế, phương thức lãnh đạo đối với công tác Công an, chuyển từ chức năng lãnh đạo đảm bảo sang chức năng lãnh đạo mọi mặt công tác Công an; tạo bước chuyển về chất trong công tác lãnh đạo của Đảng theo nguyên tắc Đảng lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt đối với công tác Công an.

Cấp ủy các cấp trong CAND được kiện toàn vững mạnh cả về số lượng và chất lượng qua các kỳ đại hội; sinh hoạt cấp ủy, chi bộ thường xuyên được đổi mới về nội dung và hình thức. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng trong các đơn vị Công an được nâng lên rõ rệt. Hoạt động của Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ và việc tái lập Công đoàn CAND được tổ chức lại phù hợp với tính chất của lực lượng CAND; có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức, động viên, khuyến khích và phát huy tích cực, xung kích, sáng tạo, tình nguyện của tuổi trẻ, đoàn viên, hội viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Công an các đơn vị, địa phương.

(Còn nữa) 

CAND