Quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khoá XIII tới hội viên người cao tuổi toàn quốc

Thứ Bảy, 18/03/2023, 11:16

Hơn 3.500 đại biểu là cán bộ cốt cán người cao tuổi ở 63 điểm cầu trong cả nước đã tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Hội nghị Trung ương 6, Khóa XIII) và một số chuyên đề năm 2023 được Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức sáng nay (18/3).

Dự và trực tiếp quán triệt các nội dung tại điểm cầu Hà Nội có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng 220 cán bộ hội viên tiêu biểu đại diện cho hội viên Hội người cao tuổi TP Hà Nội.

Quán triệt quyết nghị quyết nghị quyết nghị quyết nghị quyết đại hội lần thứ 6 Ban hành Trung phản Đảng Khóa XIII hướng tới đại hội viên cao tuổi toàn quốc -0
Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam tặng hoa chúc mừng đồng chí Trương Thị Mai. 

Được sự phân công của Bộ Chính trị, với sự quan tâm và trách nhiệm, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đã trực tiếp trao đổi với các đại biểu người cao tuổi tiêu biểu cả nước nội dung chuyên đề “Những vấn đề về người cao tuổi Việt Nam”, đồng thời định hướng một số hoạt động cho Hội Người cao tuổi trong thời gian tới. Các nội dung trao đổi rất sát thực với tình hình thực tế hiện nay.

Quán triệt quyết nghị quyết nghị quyết nghị quyết nghị quyết nghị quyết đại hội lần thứ 6 Ban hành Trung phản Đảng Khóa XIII hướng tới đại hội viên cao tuổi toàn quốc -0
Đồng chí Trương Thị Mai trao đổi chuyên đề “Những vấn đề về người cao tuổi Việt Nam”.

Đặc biệt, đồng chí Trương Thị Mai đã nhấn mạnh các chính sách của Đảng, Nhà nước ta đối với người cao tuổi, nêu lên xu hướng già hóa dân số, lão hóa rất nhanh ở Việt Nam hiện nay, từ đó đặt ra yêu cầu Hội chung tay, cần tiếp tục cùng Đảng, nhà nước, các cấp, các ngành quan tâm bảo vệ, chăm sóc, phát huy vai trò Người cao tuổi ngày càng tốt hơn cả về sức khỏe, cuộc sống, vật chất và tinh thần, giúp người cao tuổi tiếp tục đóng góp, phát huy trí tuệ, kinh nghiệm và tinh thần nêu gương trong phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào “Tuổi cao - Gương sáng” do Hội Người cao tuổi phát động, để ""Người cao tuổi được hưởng tuổi già trong sự tôn trọng và an sinh xã hội".

Quán triệt quyết nghị quyết nghị quyết nghị quyết nghị quyết nghị quyết quyết nghị nghị quyết đại hội lần thứ 6 Ban hành Trung phản Đảng Khóa XIII hướng tới đại hội viên cao tuổi toàn quốc -0
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa quán triệt nội dung các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6
Khoá XIII. 

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đã quán triệt  nội dung quan trọng của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 Khóa XIII. Theo đó, trong 7 ngày (từ ngày 3/10 đến ngày 9/10/2022), Hội nghị Trung ương 6, Khóa XIII của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã họp và thống nhất nhiều nội dung quan trọng. Hội nghị đã ban hành 3 Nghị quyết và 1 Kết luận gồm: Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 9/11/2022 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 17/11/2022 về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và ban hành Kết luận số 45-KL/TW ngày 17/11/2022 về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. 

Thông qua Hội nghị trực tuyến nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ hội viên Người cao tuổi cả nước về các quan điểm, mục tiêu và giải pháp để đưa Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 Khoá XIII vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Quán triệt quyết nghị quyết nghị quyết nghị quyết nghị quyết nghị quyết quyết nghị nghị quyết đại hội lần thứ 6 Ban hành Trung phản Đảng Khóa XIII hướng tới đại hội viên cao tuổi toàn quốc -0
Đồng chí Trương Thị Mai, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và các đại biểu tại hội nghị.

Cũng tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc, hội viên người cao tuổi tại tất cả các điểm cầu đã được nghe đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương giới thiệu nội dung cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây Đảng, Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” với nhiều bài viết quan trọng, thể hiện tư tưởng nhất quán, kiên định và phát triển sáng tạo của Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng, về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta hiện nay.

P. Tâm
.
.
.