Để lực lượng CAND thật sự là "thanh bảo kiếm"

Thứ Bảy, 03/02/2024, 07:47

Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, Đảng uỷ Công an Trung ương luôn xác định, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước là nhiệm vụ chính trị quan trọng của cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra (UBKT) các cấp, được quy định trong điều lệ Đảng, nhằm bảo đảm các chủ trương, quy định được quán triệt thực hiện nghiêm túc.

Suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, cùng với việc xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, Đảng ta luôn quan tâm chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và giữ gìn kỷ luật của Đảng, coi đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng, giữ gìn sự trong sạch về phẩm chất đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ, đảng viên; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ, củng cố niềm tin của nhân dân. Đảng ta khẳng định:"Công tác kiểm tra có vị trí cực kỳ quan trọng trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng"; "kiểm tra, giám sát là những chức năng lãnh đạo của Đảng. Lãnh đạo mà không kiểm tra, giám sát thì coi như không lãnh đạo"; "Công tác kiểm tra, giám sát phải chủ động, tiến hành một cách thường xuyên, toàn diện, khách quan, công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ; coi trọng phòng ngừa, lấy xây là chính".

Để lực lượng CAND thật sự là
Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Kỳ họp Quý IV/2023 của Ủy ban kiểm tra Đảng uỷ Công an Trung ương.

Quán triệt quan điểm chỉ đạo của Đảng, từ đầu nhiệm kỳ 2020- 2025 đến nay, Đảng uỷ Công an Trung ương, UBKT Đảng uỷ Công an Trung ương và cấp uỷ, UBKT, chi bộ các cấp trong CAND đã thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với trên 10.000 tổ chức đảng. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ Công an thuộc các lĩnh vực công tác của lực lượng CAND và đơn vị Công an các cấp, như: lĩnh vực công tác chính trị, tư tưởng, chấp hành nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; hành chính, tư pháp; kinh tế, tài chính, hậu cần; công tác tổ chức cán bộ; công tác giáo dục, đào tạo; công tác bảo đảm ANTT; phòng, chống tội phạm, tham nhũng, tiêu cực...

Qua giám sát, cấp uỷ, UBKT, chi bộ các cấp trong CAND đã ban hành kết luận, chỉ rõ ưu điểm để phát huy, xây dựng những nhân tố tích cực; đồng thời chỉ rõ hạn chế, thiếu sót, vi phạm để tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra, giám sát kịp thời sửa chữa, khắc phục, tự soi, tự sửa, không để khuyết điểm tích tụ, kéo dài và lan rộng thành vi phạm kỷ luật, không để vi phạm của cá nhân thành vi phạm của tổ chức; xem xét làm rõ và thi hành kỷ luật các tổ chức đảng, đảng viên bảo đảm nguyên tắc, quy trình, quy định, thấu tình đạt lý, có tác dụng cảnh báo, cảnh tỉnh, phòng ngừa tổ chức đảng, đảng viên, CBCS vi phạm kỷ luật.

Để tập trung lãnh đạo lực lượng CAND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, ngày 16/3/2022, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 12 về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong đó, "tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trong CAND; kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên trong lực lượng CAND tham nhũng, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá".

Đồng thời, quán triệt nghiêm túc chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc quán triệt thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về "tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trong CAND để lực lượng CAND thật sự liêm chính, thật sự trong sạch, thật sự vững vàng; tuyệt đối không được cậy quyền, cậy thế, lợi dụng cương vị và nghiệp vụ công tác để làm những việc bất chính" để cụ thể hoá trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, góp phần bảo đảm Nghị quyết số 12 được cấp uỷ, Công an đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả.

Phát huy những kết quả, ưu điểm đạt được từ đầu nhiệm kỳ, Đảng uỷ Công an Trung ương tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng trong CAND, gắn với thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát được xác định trong Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị và các chủ trương, quy định, chiến lược của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, cũng như nghị quyết, chương trình công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ để tổ chức thực hiện, bảo đảm đúng phương châm "giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm" và nguyên tắc, quy trình, quy định. Chủ động tham mưu, kiên quyết xử lý những vụ việc lớn, có tính phức tạp, điển hình để cảnh báo, cảnh tỉnh theo phương châm "xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực; xử lý một người để cứu muôn người", góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đảng bộ các cấp và xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Đảng uỷ Công an Trung ương đã ban hành, chỉ đạo UBKT Đảng uỷ Công an Trung ương ban hành theo thẩm quyền 19 văn bản, quy chế, quy định, quy trình, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng, tạo hành lang chính trị, pháp lý cơ bản, đồng bộ, thuận lợi để chỉ đạo cấp uỷ, UBKT, chi bộ các cấp trong CAND tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình, quy định của Đảng, phù hợp với mô hình, tổ chức, đặc điểm tổ chức đảng, đảng viên và chức năng, nhiệm vụ của lực lượng CAND.

Công tác xây dựng lực lượng kiểm tra đảng trong CAND đạt nhiều kết quả quan trọng, đã kiện toàn 86 UBKT đảng uỷ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng, trên 1.700 UBKT đảng uỷ cấp cơ sở, thành lập 69 cơ quan UBKT cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng trong CAND; chỉ đạo xây dựng, ban hành chương trình, tài liệu bồi dưỡng, tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra đảng các cấp trong CAND ngày càng có chất lượng, cơ bản đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ...

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng trong CAND, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, xây dựng Đảng bộ Công an Trung ương và đảng bộ Công an đơn vị, địa phương thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị vừa là nhiệm vụ, vừa là trách nhiệm chính trị quan trọng của cấp uỷ, tổ chức đảng, UBKT các cấp để lực lượng CAND thật sự là "thanh bảo kiếm" bảo vệ nhân dân, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

An Quỳnh
.
.