Trường ĐH PCCC và Trường ĐH Kỹ thuật-Hậu cần CAND được đào tạo trình độ trung cấp

Thứ Bảy, 03/02/2024, 08:46

Theo Thông báo 33/TB-VPCP do Văn phòng Chính phủ ban hành, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cơ bản thống nhất với đề xuất của Bộ Công an cho phép hai trường đại học (ĐH) trực thuộc Bộ Công an là Trường ĐH Phòng cháy chữa cháy (PCCC) và Trường ĐH Kỹ thuật-Hậu cần CAND được đào tạo trình độ trung cấp.

Thông báo nêu rõ, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoanh nghênh Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đã luôn nêu cao tinh thần tích cực, chủ động đào tạo nguồn nhân lực của đất nước trong tình hình mới. Phó Thủ tướng cơ bản thống nhất với báo cáo của Bộ Công an về sự cần thiết đào tạo nguồn nhân lực trong ngành Công an có trình độ trung cấp để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội mà Đảng và Nhà nước đặt ra hiện nay cho ngành Công an phù hợp với đặc thù của các trường thuộc lực lượng vũ trang.

Để kịp thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và phù hợp với các chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật có liên quan, Phó Thủ tướng yêu cầu: Về lâu dài, Bộ Công an phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục rà soát, nghiên cứu  Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp để tham mưu sửa đổi bảo đảm có sự liên thông cho người học.

Trường Đại học PCCC và Đại học Kỹ thuật-Hậu cần CAND được đào tạo trình độ trung cấp -0
Việc xây dựng đề án thành lập các cơ sở đào tạo trình độ trung cấp thuộc Trường ĐH PCCC và Trường ĐH Kỹ thuật-Hậu cần CAND cần phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 22.

Trước mắt, Bộ Công an căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng Đề án thành lập các cơ sở đào tạo trình độ trung cấp thuộc Trường ĐH PCCC và Trường ĐH Kỹ thuật-Hậu cần CAND trên cơ sở sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của 2 trường ĐH này, bảo đảm phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15 tháng 3 năm 2018 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; giao Bộ Nội vụ thẩm định hoặc xem xét phương án liên kết đào tạo giữa 2 cơ sở giáo dục ĐH này với cơ sở giáo dục nghề nghiệp để tổ chức đào tạo cấp bằng trung cấp cho người học.

H. Thanh
.
.
.