Tổng điều tra dân số và nhà ở lần thứ 5

Thứ Sáu, 08/09/2017, 08:31
Ngày 7-9, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê phối hợp với Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tổ chức hội thảo trưng cầu ý kiến về Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019..

Bà Vũ Thị Xuân Mai, Vụ trưởng Vụ Thống kê Dân số và Lao động, Tổng cục Thống kê cho biết, tổng điều tra dân số và nhà ở tiến hành 10 năm/lần ngày 1/4. Năm 2019 là lần thứ 5 thực hiện cuộc điều tra này. Mục đích nhằm thu thập thông tin về điều tra dân số và nhà ở nhằm đáp ứng các chỉ tiêu quốc gia và một số chỉ tiêu phát triển bền vững. Đối tượng điều tra là tất cả người dân Việt Nam là người thường trú.

Dự kiến nội dung thu thập trong tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 bao gồm: Thông tin thống kê về nhân khẩu học truyền thống; thông tin thống kê về nhà ở và điều kiện sống của hộ dân cư; thông tin thống kê được lồng ghép nhằm đáp ứng yêu cầu biên soạn một số chỉ tiêu thống kê phản ánh những vấn đề mới nổi hoặc quan trọng trong lĩnh vực dân số.

Dự báo dân số năm 2019 là 95,387 triệu người và 25,938 triệu hộ; 173.000 địa bàn; cần hơn 200.000 điều tra viên, giám sát viên.

Bà Astrid Bant, Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam khẳng định, Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là cuộc tổng điều tra quan trọng đối với Tổng cục Thống kê cũng như tất cả các tổ chức và cá nhân sẽ sử dụng thông tin của cuộc tổng điều tra này bao gồm các cơ quan làm chính sách, Chính phủ, các bộ, ngành, các khu vực tư nhân, các tổ chức dân sự xã hội, các nhà nghiên cứu, các đối tác phát triển…

L.Hiệp
.
.
.