Lan tỏa phong trào thi đua yêu nước, xây dựng tỉnh Nam Định giàu đẹp, văn minh

08:25 09/09/2020
Những thành tích của phong trào thi đua yêu nước đạt được trong 5 năm qua, là kết quả lao động sáng tạo, cần cù của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, của toàn quân và nhân dân trong tỉnh Nam Định.

Trong những năm qua, thế giới và khu vực đang trải qua một thời kỳ có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp và khó lường; trong nước tình hình thiên tai, thời tiết, dịch bệnh diễn biến bất thường, đặc biệt là dịch viêm đường hô hấp cấp do COVID-19, dịch tả lợn châu Phi đã tác động trực tiếp đến đời sống xã hội và quá trình phát triển... 

Những khó khăn trên đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh Nam Định và đời sống của nhân dân. Song, được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Trung ương; sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh; các phong trào thi đua yêu nước đã được đẩy mạnh, tạo động lực mạnh mẽ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Trong đó, từ năm 2015-2020, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. 

Đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai đồng bộ và thống nhất quy định về công tác thi đua khen thưởng trong toàn tỉnh; hoạt động của Hội đồng Thi đua, khen thưởng các cấp có sự đổi mới; phong trào thi đua được phát động sâu rộng hơn với nhiều hình thức, nội dung phong phú, thiết thực, hiệu quả đã từng bước đưa công tác thi đua, khen thưởng thực sự trở thành động lực thúc đẩy, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra.

Các mục tiêu, nhiệm vụ của cả giai đoạn đạt được nhiều kết quả nổi bật, dấu ấn rõ nét: 15/15 chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch, trong đó có nhiều chỉ tiêu cao hơn mặt bằng chung của cả nước. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm GRDP (giá so sánh năm 2010) đạt 7,9%/năm. Quy mô kinh tế mở rộng so với thời kỳ 2010 - 2015: Tổng sản phẩm GRDP theo giá hiện hành gấp 1,8 lần; GRDP bình quân đầu người gấp khoảng 2 lần; Tổng giá trị sản xuất công nghiệp gấp 1,8 lần; Tổng trị giá hàng xuất khẩu gấp 2,1 lần; Thu ngân sách gấp 2,1 lần... 

Tốc độ tăng hằng năm vốn đầu tư toàn xã hội 17,4%; hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, thủy lợi, đô thị được tập trung đầu tư, xây dựng và có nhiều đổi mới... những thành quả trên là nền tảng, tiền đề thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới…

Nam Định được công nhận hoàn thành sớm hơn 1,5 năm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Có thể khẳng định, những thành tích của phong trào thi đua yêu nước đạt được trong 5 năm qua, là kết quả lao động sáng tạo, cần cù của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, của toàn quân và nhân dân trong tỉnh, trong đó có sự đóng góp đáng kể của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. 

Ghi nhận những thành tích xuất sắc đó, Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập và Huân chương Lao động các hạng cho 33 tập thể và 30 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực công tác (trong đó tiêu biểu là Huân chương Độc lập hạng Ba cho nhân dân và cán bộ tỉnh Nam Định; Huân chương Lao động hạng Ba cho các huyện, thành phố Nam Định thành tích trong xây dựng Nông thôn mới). 

Tặng thưởng Danh hiệu: Nghệ sĩ Nhân dân cho 2 cá nhân; Nghệ sĩ Ưu tú cho 7 cá nhân; Thầy thuốc Nhân dân cho 1 cá nhân; Thầy thuốc Ưu tú cho 24 cá nhân; Nhà giáo Ưu tú cho 8 cá nhân; Nghệ nhân Ưu tú cho 10 cá nhân.

Bên cạnh đó, Chủ tịch nước phong tặng và truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho 434 Bà mẹ; Huân chương Độc lập các hạng cho 198 gia đình có nhiều con là liệt sỹ hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc; Huân, Huy chương kháng chiến các hạng cho 19 cá nhân có thành tích tham gia trong cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước.

Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng: Cờ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua” cho 67 tập thể; Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc” cho 2 cá nhân; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 92 tập thể và 257 cá nhân. UBND tỉnh đã tặng thưởng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu trên các lĩnh vực công tác và tuyên dương, trao thưởng tại Hội nghị điển hình tiên tiến các ngành, đơn vị, địa phương.…

Phát huy truyền thống địa phương văn hiến, anh hùng; sức mạnh đại đoàn kết toàn dân và những thành quả đạt được trong 5 năm qua, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nam Định xác định mục tiêu chung của phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn 2020 - 2025 của tỉnh là: “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, đổi mới, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, thi đua phát triển kinh tế nhanh và bền vững, xây dựng tỉnh Nam Định giàu đẹp, văn minh”; quyết tâm thực hiện có hiệu quả lời dạy của Bác Hồ về thi đua yêu nước, tiếp tục phát động các phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, liên tục, thiết thực và hiệu quả; huy động sức mạnh đại đoàn kết và trí tuệ toàn dân để xây dựng tỉnh Nam Định “Vững về chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng - an ninh, đẹp về nếp sống văn hoá”; hướng tới mục tiêu đến năm 2030, Nam Định là tỉnh phát triển khá của cả nước.

Tại Lễ Tuyên dương điển hình tiên tiến và tổng kết 10 năm thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, tỉnh Nam Định là 1 trong 2 tỉnh đầu tiên của cả nước được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 (hoàn thành sớm hơn 1,5 năm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX) và vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba.

Lương Nguyễn