Các trường sư phạm phải báo cáo về tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp

10:42 05/10/2016
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có văn bản yêu cầu các trường đại học, cao đẳng sư phạm trên toàn quốc triển khai việc thu thập thông tin, xây dựng và công bố báo cáo về việc làm của sinh viên chính quy, tốt nghiệp bằng thứ nhất trên trang thông tin điện tử của trường.


Mục đích của báo cáo nhằm cung cấp, cập nhật thông tin về tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp và khả năng tham gia vào thị trường lao động của sinh viên. Trên cơ sở đó, Bộ GD&ĐT sẽ  nghiên cứu, xem xét, điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh, cơ cấu ngành đào tạo; điều chỉnh, bổ sung, cập nhật nội dung chương trình giảng dạy nhằm nâng cao tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm.

Cũng theo Bộ GD&ĐT, nội dung báo cáo gồm tình trạng việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp; khu vực làm việc của sinh viên tốt nghiệp; đánh giá mối quan hệ giữa kết quả đào tạo và tình trạng việc làm của viên tốt nghiệp. Báo cáo phải được gửi về Bộ GD&ĐT trước ngày 1-1 hằng năm, thời gian bắt đầu từ ngày 1-1-2017.

H.Thanh