Gần 2.500 tỷ đồng cho 16 dự án điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển đảo

09:24 14/09/2020
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030.


Trong đó, có 16 dự án trọng điểm do Bộ này chủ trì thực hiện bằng nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế lên tới gần 2.500 tỷ đồng. Các dự án sẽ được triển khai theo từng giai đoạn, bắt đầu từ năm 2020 đến năm 2030.

Trong đó, có nhiều dự án lớn với kinh phí trên 200 tỷ đồng. Dự án có nguồn kinh phí lớn nhất lên tới 500 tỷ đồng là “Thành lập, hệ thống hóa bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ lớn 1:10.000, tỷ lệ trung bình 1:50.000 và tỷ lệ nhỏ 1:250.000, 1:500.000 trên toàn vùng biển Việt Nam phục vụ chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Dự án này do Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam chủ trì phối hợp với các đơn vị trực thuộc và các Bộ, ngành, địa phương có liên quan thực hiện.

Các dự án tiếp theo gồm: Hợp phần 2 dự án “Điều tra tổng hợp tài nguyên và môi trường vùng biển Tây Nam Bộ phục vụ phát triển kinh tế biển và an ninh quốc phòng” với nguồn kinh phí 180 tỷ đồng, triển khai từ năm 2020 đến năm 2023.

 Dự án “Điều tra tổng hợp điều kiện tự nhiên, tài nguyên và hiện trạng môi trường khu vực biển miền Trung Trung Bộ đến độ sâu 1.000 m nước, tỷ lệ 1/500.000 và một số vùng trọng điểm tỷ lệ 1/100.000”. Dự án này có nguồn kinh phí 300 tỷ đồng. Thời gian thực hiện từ năm 2020 đến năm 2022. 

Cũng nằm trong Chương trình trên là Dự án “Điều tra, khảo sát cấu trúc địa chất, đặc điểm địa động lực khu vực nước sâu Biển Đông nhằm đánh giá triển vọng dầu khí và định hướng công tác thăm dò vùng nước sâu gắn liền với mục tiêu khẳng định chủ quyền quốc gia” với nguồn kinh phí 220 tỷ đồng, triển khai từ năm 2020 đến năm 2023. 

Dự án “Thành lập bản đồ phân vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo Việt Nam” với nguồn kinh phí 400 tỷ đồng, triển khai từ năm 2026 đến năm 2030. Dự án “Điều tra đặc điểm cấu trúc địa chất, địa động lực và tài nguyên, môi trường vùng biển Quảng Ngãi-Phú Yên đến độ sâu 300m nước, tỷ lệ 1/100.000” với nguồn kinh phí 215 tỷ đồng, triển khai từ năm 2026 đến năm 2028. 

Ngoài ra, Dự án “Điều tra, quan trắc tổng hợp các yếu tố vật lý hải dương và môi trường biển, thiết lập các mặt cắt đặc trưng điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển phục vụ phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam” cũng sẽ được triển khai với nguồn kinh phí 290 tỷ đồng. Dự án này triển khai từ năm 2023 đến năm 2026.

N.Yến