Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Luật Cư trú

08:26 28/03/2021
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Luật Cư trú sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2021. Kế hoạch yêu cầu tổ chức quán triệt, tuyên truyền phổ biến Luật Cư trú trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức tập huấn chuyên sâu, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ lãnh đạo cơ quan, tổ chức và người trực tiếp làm công tác đăng ký quản lý cư trú.

Bộ Công an được giao chủ trì xây dựng nghị định thay thế Nghị định số 31/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú (xây dựng theo trình tự, thủ tục rút gọn theo Quyết định số 2197/QĐ-TTg ngày 22/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ); Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Cư trú; Thông tư quy định về biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú.

Về tổ chức triển khai kết nối, chia sẻ, khai thác sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Thủ tướng giao các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện kết nối, chia sẻ thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để ứng dụng giải quyết thủ tục hành chính, công tác chuyên môn. Đồng thời đẩy nhanh việc ứng dụng, khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư vào công tác quản lý nhà nước.

Trong năm 2021-2022, các bộ, cơ quan ngang bộ và chính quyền địa phương các cấp rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành có liên quan đến sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hoặc có yêu cầu xuất trình giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú để sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành mới cho phù hợp với quy định của Luật cư trú; hạn chế việc sử dụng thông tin về nơi cư trú là điều kiện để thực hiện các thủ tục hành chính.

Nguyễn Hương