Thanh tra Chính phủ phát hiện sai phạm tại tỉnh Bình Định

08:23 11/08/2019
Thanh tra Chính phủ vừa có Thông báo kết luận số 1348/TB-TTCP về việc thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh Bình Định trong việc thực hiện pháp luật thanh tra, khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng; thanh tra việc quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định.


Kết luận thanh tra chỉ rõ, đối với việc chấp hành các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, việc ban hành các văn bản quy định, chỉ đạo điều hành đối với một số lĩnh vực chưa đầy đủ, văn bản hướng dẫn còn thiếu cụ thể… 

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đối với một số lĩnh vực như tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và công khai minh bạch trong việc chuyển đổi vị trí công tác, kê khai tài sản thu nhập còn hạn chế, chưa tạo sự chuyển biến về nhận thức pháp luật đối với cán bộ, công chức, viên chức cũng như nhân dân. 

Số vụ việc khiếu nại, tố cáo sai chiếm tỷ lệ lớn (khiếu nại là 75%; tố cáo là 58%). Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo tại cấp cơ sở có biểu hiện đùn đẩy, thiếu trách nhiệm, tỷ lệ khiếu nại cao (có 44% vụ việc khiếu nại phải giải quyết lần 2 và gần 30% số vụ việc khiếu nại giải quyết lần 2 phải hủy bỏ kết quả giải quyết lần 1). Trong thụ lý giải quyết khiếu nại, tố cáo còn nhiều sai sót…

Đối với việc quản lý đầu tư xây dựng, tính đến ngày 31-12-2017, tổng số vốn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách của các công trình, dự án đã được phê duyệt (kể cả ngân sách Trung ương) còn phải bố trí vốn là 42.950 tỷ đồng trong khi ngân sách Trung ương chưa có kế hoạch cân đối cho địa phương là vượt khả năng cân đối vốn của tỉnh. 

Công tác quản lý và phê duyệt quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, cấp giấy phép xây dựng đối với một số dự án chưa đúng quy định của pháp luật. Việc thực hiện một số kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm toán chưa được các sở, ngành liên quan và chủ đầu tư, nhà thầu thực hiện đầy đủ; việc tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân để có hình thức xử lý kỷ luật chưa được quan tâm đúng mức. 

Việc quản lý hoạt động xây dựng còn nhiều thiếu sót như để một số chủ đầu tư tổ chức thi công các hạng mục, công trình khi chưa được bàn giao đất, chưa có quy hoạch chi tiết 1/500… thiếu kiên quyết trong xử lý những vi phạm. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư chưa theo dõi được cụ thể số vốn đầu tư, giá trị khối lượng và kết quả thực hiện của các dự án nhất là các dự án vốn đầu tư trong nước. Một số dự án chậm triển khai nhưng thiếu kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, chậm đề xuất xử lý thu hồi chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư… 

Để xảy ra các khuyết điểm, tồn tại nêu trên thuộc trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh, giám đốc các sở, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được kiểm tra và các cá nhân có liên quan.

Trước những sai phạm nêu trên, Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý theo thẩm quyền được phân cấp; chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương và các cá nhân có liên quan nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân có liên quan đến các thiếu sót, sai phạm.

Nguyễn Hương