Trả 10 triệu đồng để “mua tin” phòng, chống tham nhũng

07:33 13/11/2019
Người cung cấp thông tin về phòng, chống tham nhũng sẽ được nhận một khoản tiền tương ứng với chất lượng thông tin, với mức từ 500.000 đồng đến 10 triệu đồng.


Đó là một trong những nội dung được đưa ra tại Quy định số 02-QĐ/BNCTU về việc mua tin phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng của Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An, được ban hành ngày 31-10-2019. 

Quy định này xác định nguyên tắc, thẩm quyền; trình tự, thủ tục tiếp nhận, xử lý thông tin để chi trả, hỗ trợ (mua tin) cho cá nhân thực hiện thu thập, cung cấp thông tin tố giác hành vi tham nhũng với Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Theo đó, Ban Nội chính Tỉnh ủy là cơ quan tiếp nhận thông tin và chi tiền mua tin; Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy là người có thẩm quyền duyệt chi tiền mua tin và lãnh đạo, tổ chức thực hiện mua tin theo quy định này.

Người cấp tin được đảm bảo giữ bí mật tuyệt đối thông tin liên quan, khi có yêu cầu sẽ được Ban Nội chính Tỉnh ủy giữ bí mật họ, tên, địa chỉ, bút tích. Cùng với đó, được nhận khoản tiền cung cấp tin tương ứng với chất lượng của tin, tài liệu (Mức chi trả thấp nhất là 500.000đồng/tin/vụ việc; mức chi trả cao nhất là 10.000.000 đồng/tin/vụ việc); được hướng dẫn để xét khen thưởng và tiếp cận các lợi ích khác theo quy định của Đảng, Nhà nước về khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong tố cáo, phát hiện hành vi tham nhũng.

Đồng thời được đề nghị Ban Nội chính Tỉnh ủy kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thực hiện các biện pháp bảo vệ theo quy định pháp luật đối với người tố cáo tham nhũng khi có biểu hiện bị đe dọa, trả thù, trù dập.

T.Thảo