Hội thảo về đề án điều tra, đánh giá quá trình tích tụ đất đai ở địa phương

08:10 04/11/2016
Chiều 3-11, Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội thảo về “Đề án điều tra, đánh giá xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai, phát huy tiềm năng đất đai cho phát triển kinh tế-xã hội”.

Theo bà Hoàng Thị Vân Anh, Vụ trưởng Vụ Chính sách pháp chế, Tổng cục Quản lý đất đai: Xây dựng đề án điều tra, đánh giá, xây dựng chính sách khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai là hết sức cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp.

Đây là cơ sở khoa học và thực tiễn giúp các nhà hoạch định chính sách xây dựng khung pháp lý, tạo cơ chế chính sách phù hợp cho việc tích tụ ruộng đất, giúp địa phương nâng cao năng lực quản lý đất đai theo mô hình chuyên canh quy mô lớn, từng bước xóa bỏ tư tưởng manh mún, lạc hậu trong sản xuất nông nghiệp.

Đề án cũng sẽ đề xuất sửa đổi, bổ sung hoàn thiện chính sách, pháp luật về đất đai; tín dụng; về thuế, phí, tiền thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai.

Kết quả của đề án cũng là căn cứ để chính quyền các cấp nhìn nhận, đánh giá được thực trạng lao động, việc làm cũng như những tác động tích cực, tiêu cực của quá trình tích tụ đất đai ở địa phương.

Minh Nguyệt