Cao Bằng đề xuất cơ chế, chính sách riêng đối với đội viên Đề án 500 trí thức trẻ

10:02 15/06/2021
UBND tỉnh Cao Bằng vừa có văn bản gửi Bộ Nội vụ về việc đề xuất giải pháp bố trí công tác cho Đội viên Đề án 500.

Theo UBND tỉnh Cao Bằng, UBND tỉnh Cao Bằng nhận được Công văn 2117/BNV-CTTN ngày 13/5/2021 của Bộ Nội vụ về việc thực hiện bố trí, sử dụng đội viên Đề án 500 trí thức trẻ trong giai đoạn hiện nay, trong đó đề nghị “ UBND tỉnh triển khai thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình tại Thông báo số 3/TB-VPCP và Công văn số 575/ BNV-CTTN ngày 8/2/2021 của Bộ Nội vụ về việc tiếp tục bố trí công tác đối với đội viên Đề án 500 trí thức trẻ để có thời gian bố trí, sử dụng đội ngũ này sau khi hoàn thành nhiệm vụ”.

Chủ tịch UBND xã Cải Viên- Hà Quảng và trí thức trẻ Nông Thị Thu Nguyệt 

Về vấn đề này, UBND tỉnh Cao Bằng cho biết, hiện tổng số cán bộ công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh là 4.044 người. Số lượng cán bộ, công chức được giao theo quy định ( bố trí theo Nghị định số 34/2019/ NĐ-CP và Công an chính quy làm Trưởng Công an xã): 3.228 người, dôi dư 816 người.

 Trong khi đó, về đội viên Đề án 500: Tổng số đội viên có nhu cầu tiếp tục tham gia công tác là 11 đội viên. 

Vị trí việc làm đã bố trí 11 đội viên đến tháng 7/2020: Địa chính- nông nghiệp-xây dựng và môi trường: 1 đội viên; Văn phòng- Thống kê: 4 đội viên; Văn hoá- xã hội: 3 đội viên; Tài chính- kế toán: 3 đội viên. Tuy nhiên, thực trạng số lượng các chức danh công chức cấp xã trên địa bàn: chức danh Địa chính- nông nghiệp- xây dựng và môi trường 464 người/161 (bình quân 2,9 người/xã); Văn phòng- thống kê: 392 người/ 161 ( bình quân 2,43 người/xã); Văn hoá- xã hội: 388 người/161 ( bình quân 2,4 người/xã); Tài chính- kế toán: 187 người/161 ( bình quân 1,2 người/ xã). 

“Với thực trạng số lượng cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh dôi dư lớn, trong đó phần lớn tập trung vào các chức danh công chức mà các đội viên đảm nhiệm, như vậy không còn vị trí việc làm để bố trí các đội viên Đề án 500 của tỉnh Cao Bằng.” Văn bản UBND tỉnh Cao Bằng nêu rõ.

 Từ thực trạng nêu trên, UBND tỉnh Cao Bằng đề nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu trình Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách riêng đối với các đội viên Đề án, như: bổ sung đối tượng là đội viên Đề án 500 được hưởng chính sách tiếp nhận vào làm công chức theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. Đồng thời, xem xét bố trí nguồn kinh phí liên quan đến tiền lương, trợ cấp và các khoản có tính chất tiền lương cho tỉnh Cao Bằng để chi trả cho đội viên.

Trước đó, Báo CAND đã có bài phản ánh về việc 11 đội viên trong Đề án 500 trí thức trẻ bơ vơ sau khi hết thời gian thí điểm.

Lưu Hiệp