Bổ nhiệm 94 cán bộ lãnh đạo, quản lý thiếu điều kiện, tiêu chuẩn

08:47 01/12/2019
Theo kết luận thanh tra, có 94 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý còn thiếu một hoặc một số điều kiện, tiêu chuẩn chức danh như: Bằng chuyên môn không phù hợp với vị trí việc làm, thiếu chứng chỉ quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học...


Thanh tra Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông báo Kết luận thanh tra số 595/TB-TTBNV việc thực hiện các quy định pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó; quản lý hồ sơ công chức và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn từ ngày 1-1-2017 đến ngày 31-3-2019.

Theo kết luận thanh tra, có 94 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý còn thiếu một hoặc một số điều kiện, tiêu chuẩn chức danh như: Bằng chuyên môn không phù hợp với vị trí việc làm, thiếu chứng chỉ quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học, chứng chỉ dành cho lãnh đạo cấp sở hoặc nghiệp vụ chuyên ngành… (trong đó 44 công chức được bổ nhiệm sau thời điểm 28-12-2017).

Ngoài ra, thời điểm làm quy trình, ban hành quyết định bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với 168 công chức còn chậm hoặc sớm so với quy định. Về số lượng cấp phó, tại thời điểm thanh tra, có 2 cơ quan, tổ chức và 9 phòng, ban chuyên môn thuộc cấp sở có số lượng cấp phó vượt quá so với quy định.

Về ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước, tại thời điểm thanh tra, 7 cơ quan, tổ chức còn sử dụng 56 hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan, hành chính nhà nước, trong đó có 9 hợp đồng lao động được hưởng phụ cấp công vụ…

Nguyễn Hương