Ra mắt Diễn đàn hỗ trợ đầu tư cho người Việt Nam ở nước ngoài

13:41 14/01/2022

Ngày 14/1 tại Hà Nội, Diễn đàn hỗ trợ đầu tư cho người Việt Nam ở nước ngoài (INVESFOV) chính thức ra mắt dưới sự bảo trợ của Ủy ban Mặt trặn Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao).

Ra mắt Diễn đàn hỗ trợ đầu tư cho người Việt Nam ở nước ngoài -0

Diễn đàn nhằm phục vụ cho các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp người Việt Nam ở nước ngoài, cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp nước ngoài và trong nước hợp tác với người Việt Nam ở nước ngoài thực hiện đầu tư ở Việt Nam.

Hiện nay, Việt Nam có khoảng 5,3 triệu người Việt Nam ở nước ngoài sinh sống, làm việc và học tập ở trên 130 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. Người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận gắn bó, không thể tách rời của dân tộc Việt Nam.

Người Việt Nam ở nước ngoài đã và đang đóng góp nguồn lực đáng kể về tài chính và tri thức cho sự phát triển của đất nước. Theo Ngân hàng Thế giới, từ năm 2017, Việt Nam luôn nằm trong 10 nước đang phát triển thu hút được nhiều kiều hối nhất trên thế giới, bất chấp khó khăn của dịch bệnh Covid- 19 trong hai năm gần đây. Năm 2020, tổng lượng kiều hối gửi về Việt Nam đạt 17,6 tỷ USD và con số này ước tính lên đến 18,1 tỷ USD trong năm 2021.

Diễn đàn hỗ trợ đầu tư đối với người Việt Nam ở nước ngoài hoạt động không nhằm mục đích lợi nhuận và hướng tới mục tiêu tương lai hỗ trợ thúc đẩy các hoạt động đầu tư, thương mại hoặc tiếp nhận thông tin, hợp tác thực hiện dự án đã có tạo môi trường trao đổi, cung cấp thông tin, tương tác, đàm phán, thỏa thuận hợp tác...

Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Người Việt Nam ở nước ngoài Phạm Quang Hiệu khẳng định cho biết: “Với các mục tiêu hỗ trợ kiều bào đẩy mạnh và mở rộng quy mô đầu tư về quê hương, sử dụng hiệu quả nguồn vốn, sáng kiến này là thiết thực, phù hợp với các yêu cầu phát triển của đất nước thời gian tới, trong đó nhấn mạnh yêu cầu cần đa dạng hóa dòng vốn, dòng tiền tài chính, đáp ứng kịp thời các nhu cầu lớn về vốn dành cho các dự án, chương trình kích thích kinh tế, mở rộng sản xuất và quan trọng, dòng tiền tài chính của người Việt sẽ góp phần xây dựng nền kinh tế Việt Nam tự lập, tự cường”.

Ra mắt Diễn đàn hỗ trợ đầu tư cho người Việt Nam ở nước ngoài -0
Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Người Việt Nam ở nước ngoài Phạm Quang Hiệu. 

Theo đó, nguyên tắc hoạt động của Diễn đàn là nguồn kiều hối đầu tư về xây dựng quê hương đất nước ngày càng tăng về giá trị, an toàn về đầu tư, minh bạch về nguồn gốc, sử dụng hiệu quả đối với tất cả các bên và được hoàn trả cả gốc, lãi ra nước ngoài bằng ngoại tệ sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế phù hợp với pháp luật Việt Nam, pháp luật của nước sở tại và pháp luật và thông lệ quốc tế.

Tiến Dũng
.
.