Tô thắm trang sử vàng truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND

Thứ Ba, 06/03/2018, 08:08
70 năm qua, các thế hệ CBCS CAND không ngừng học tập, thực hiện nghiêm túc Sáu điều Bác Hồ dạy và thực hiện Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chính vì vậy, trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào CBCS Công an vẫn luôn kiên định lập trường tư tưởng, giữ vững bản lĩnh chính trị, nêu cao đạo đức, tư cách của người Công an cách mạng, ra sức thi đua, lập nhiều chiến công trên các mặt công tác Công an, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao; xây dựng hình ảnh đẹp người chiến sĩ Công an trong lòng nhân dân, tô thắm thêm những trang sử vàng truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND.

 Trên lĩnh vực bảo đảm an ninh quốc gia: Lực lượng CAND đã chủ động nắm tình hình, tham mưu với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành, triển khai các chủ trương, giải pháp đảm bảo an ninh; bám sát diễn biến các sự kiện liên quan đến an ninh quốc gia trong và ngoài nước, kịp thời đánh giá, dự báo tình hình và tham mưu các chủ trương, quyết sách cho Đảng, Nhà nước.                   

Tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh có hiệu quả các chuyên án gián điệp, ngăn chặn kịp thời các hoạt động chống phá của bọn phản động trong và ngoài nước, đặc biệt đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đảm bảo an ninh các địa bàn chiến lược Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, nhất là chủ động tấn công vô hiệu hóa và ngăn chặn việc hình thành “Nhà nước Đềga” ở Tây Nguyên, “Nhà nước Khmer Krom” ở Tây Nam Bộ, lập “Vương quốc Mông” tại Điện Biên, xóa bỏ tà đạo “Hà Mòn” và “Tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình” tại các tỉnh phía Bắc… 

Chủ động đề ra giải pháp ứng phó với các hoạt động âm mưu, ý đồ trên Biển Đông, các hoạt động lợi dụng việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992 để phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, tuyên truyền, kích động, chia rẽ đại đoàn kết dân tộc, biểu tình, bạo loạn lật đổ; đã kịp thời giải quyết, ổn định tình hình tranh chấp khiếu kiện có yếu tố tôn giáo nhằm “chính trị hóa” tạo cớ gây rối an ninh, trật tự.

Lực lượng CAND đã bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước, nhất là các kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng, bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, các hội nghị quốc tế lớn tổ chức tại Việt Nam và các nguyên thủ quốc gia đến thăm, làm việc tại Việt Nam, được bạn bè quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.

Trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội: Tình hình tội phạm có nhiều diễn biến phức tạp, nổi lên là hoạt động tội phạm hình sự có tổ chức, với thủ đoạn mới, tinh vi hơn, tính chất manh động; tội phạm kinh tế, tham nhũng vẫn diễn ra nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về kinh tế; tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm môi trường ngày càng nghiêm trọng về quy mô, tính chất, mức độ thiệt hại. 

Đặc biệt, tội phạm ma túy diễn ra vô cùng phức tạp trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, sử dụng vũ khí nóng sẵn sàng chống trả lực lượng Công an khi truy bắt…

Trước tình hình đó, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo toàn lực lượng phát huy sức mạnh tổng hợp chủ động công tác phòng ngừa, mở nhiều đợt tấn công, truy quét tội phạm trên toàn quốc, lập được nhiều thành tích, chiến công xuất sắc, được các cấp, các ngành khen, tặng nhiều phần thưởng cao quý. 

Điều đó thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng và ý chí quyết tâm của CBCS CAND trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm xâm phạm đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. 

Cùng với đó, công tác quản lý hành chính Nhà nước về an ninh, trật tự cũng luôn được đổi mới và tăng cường, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, có sự đột phá trong giải quyết công việc của nhân dân, tạo môi trường thuận lợi cho các nhà đầu tư của nước ngoài khi làm các thủ tục, góp phần thúc đẩy kinh tế của đất nước.

Trên lĩnh vực tham mưu, xây dựng lực lượng, hậu cần, khoa học kỹ thuật và công nghệ: Phong trào thi đua trên lĩnh vực công tác này đã được tổ chức gắn kết với phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác dạy”, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cuộc vận động “CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” và cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. 

Công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng cho CBCS luôn được chú trọng bằng việc thường xuyên tổ chức học tập quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước; mở các cuộc vận động, các đợt sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống, tích cực tuyên truyền, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao trình độ, năng lực công tác của cán bộ, đảng viên; tăng cường, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, rèn luyện thể chất, phẩm chất đạo đức, lối sống văn minh. 

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được đổi mới, tăng cường: Triển khai thực hiện Quy định số 101/QĐ/TW ngày 7-6-2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Quy định số 136-QĐ/ĐUCA của Đảng ủy CATW; Thông tư Quy định về quy tắc ứng xử của CAND và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng, trong đó việc thực hiện tốt nội dung “tự soi”, “tự sửa” đã tác động tích cực đến hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác chính trị tư tưởng, siết chặt công tác quản lý CBCS nhất là số CBCS trẻ; chấn chỉnh tư thế, lễ tiết, tác phong và chấp hành điều lệnh CAND; nâng cao ý thức trách nhiệm, hiệu quả công tác của cán bộ, đảng viên, làm chuyển biến căn bản, toàn diện về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng trong CAND, theo phương châm “tích cực học tập, nỗ lực làm theo”.

Chủ động đổi mới công tác hậu cần kỹ thuật, kịp thời đảm bảo phương tiện, thiết bị nghiệp vụ, công cụ hỗ trợ phục vụ hiệu quả công tác, chiến đấu của toàn lực lượng, trong đó tập trung xây dựng và triển khai nhiều đề án, dự án lớn để phát triển tiềm lực hậu cần, kỹ thuật và tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực chuyên ngành. 

Tích cực ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu công tác, học tập, chiến đấu thường xuyên, đột xuất của các đơn vị. Có thể khẳng định rằng, trong những năm qua, công tác hậu cần đã góp phần quan trọng trong xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc: Lực lượng CAND đã tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành nhiều văn bản chiến lược, huy động sức mạnh toàn dân, sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” như: Chỉ thị số 09 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong tình hình mới”; Nghị định số 06 của Chính phủ “Về biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội”… 

Lực lượng CAND đã tích cực phối hợp chặt chẽ với Quân đội nhân dân đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đổi mới về nội dung, hình thức sát với thực tiễn đời sống hằng ngày của đại bộ phận quần chúng nhân dân, từ đó nhân dân nâng cao cảnh giác và tự nguyện cung cấp hàng vạn nguồn tin có giá trị liên quan đến công tác an ninh, trật tự, giúp lực lượng Công an phát hiện, điều tra, xử lý nhiều vụ việc phức tạp, nhất là các vụ án lớn về tham nhũng, hình sự, ma túy… 

Công tác xây dựng lực lượng Công an xã tiếp tục được chú trọng, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ; cấp phát trang phục, phương tiện, công cụ hỗ trợ, kinh phí bảo đảm cho lực lượng Công an xã, bảo vệ dân phố, dân phòng phục vụ tốt yêu cầu công tác, chiến đấu, góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở.

CAND
.
.