Bộ Tư lệnh CSCĐ học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 5

19:01 01/08/2017
Ngày 1/8, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.  


Trung tướng Đỗ Đức Kính, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Bộ Tư lệnh CSCĐ chủ trì hội nghị; đồng chí TS. Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương trực tiếp truyền đạt nội dung các Nghị quyết tại hội nghị.

Trung tướng Đỗ Đức Kính chủ trì hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe TS Trần Hồng Hà trực tiếp giới thiệu, truyền đạt nội dung cơ bản các văn kiện Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII như: Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 3-6-2017 “Về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 3-6-2017 “Về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 3-6-2017 “Về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”. 

Đại biểu dự Hội nghị

Đây là các Nghị quyết quan trọng về kinh tế. Việc ban hành và triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết sẽ tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển; giải phóng nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Nhất là trong điều kiện cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra mạnh mẽ; giúp cho doanh nghiệp Nhà nước hoạt động hiệu quả trong nền kinh tế thị trường, phát huy được vai trò then chốt trong khu vực kinh tế Nhà nước. 

Qua đó, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại; tăng cường và củng cố niềm tin trong Đảng và trong nhân dân…

Vũ Linh