Tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả

Thứ Bảy, 27/10/2018, 16:57
Sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết của Đảng đang là một trong những nội dung quan trọng được nhiều bộ, ngành từ Trung ương tới các tỉnh, thành, phường, xã tích cực triển khai. Trong đó, Bộ Công an là một trong những đơn vị tiên phong triển khai xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Kế thừa thành tựu, kinh nghiệm trong quá trình xây dựng, trưởng thành; quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; căn cứ các quy định của Hiến pháp, Luật Tổ chức Chính phủ, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo chỉ đạo, tiến hành từng bước thận trọng, bài bản, khoa học, khách quan trong nghiên cứu xây dựng Đề án 106, kịp thời tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 15-3-2018 về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; tham mưu, đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 6-8-2018 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an.

Triển khai tổ chức bộ máy của Bộ Công an theo Nghị định số 01/2018/NĐ-CP, gồm các đơn vị cấp Cục trực thuộc Bộ và công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, là một bước quan trọng nhằm tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Công an nhân dân. Sắp xếp tổ chức bộ máy Công an nhân dân phù hợp, đồng bộ, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, bố trí lực lượng và thực hiện tinh giản biên chế. Qua đó, giảm tầng nấc trung gian, đảm bảo tính Đảng, tính Nhân dân sâu sắc, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, kế thừa và phát huy những ưu điểm của tổ chức, bộ máy trong lịch sử hơn 70 năm phát triển của lực lượng công an.

Khi đề cập về việc đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định đây là quá trình đúc kết một cách khoa học, kế thừa, phát huy các ưu điểm của tổ chức, bộ máy Bộ Công an trong hơn 70 năm qua, thực hiện đúng quan điểm của Đảng về xây dựng tổ chức, bộ máy nhà nước và xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trao các quyết định về tổ chức bộ máy và cán bộ các đơn vị.

Mục tiêu của việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy lần này gắn với hoàn thiện cơ chế, đổi mới phương thức lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng Công an nhân dân, bảo đảm thống nhất, xuyên suốt từ Trung ương đến cơ sở. Xây dựng và hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các tỉnh ủy, thành ủy. Kiện toàn Đảng ủy Công an Trung ương để có cơ cấu, số lượng hợp lý. Thống nhất thực hiện chế độ thủ trưởng đơn vị đồng thời là bí thư cấp ủy để lãnh đạo chỉ đạo kịp thời, hiệu quả các mặt công tác công an.

Việc triển khai thực hiện đề án cũng là để giảm tầng nấc trung gian trong điều hành nhưng không làm ảnh hưởng đến chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân. Qua đó tạo điều kiện thuận lợi nhất để bố trí, điều chỉnh lại lực lượng, tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu, hướng về cơ sở và bố trí công an xã chính quy. Từ đó, lực lượng công an sẽ gần dân hơn, bám sát cơ sở hơn, nắm tình hình và giải quyết hiệu quả các vấn đề về an ninh trật tự ngay từ cơ sở, khắc phục sự chồng chéo, chia cắt.

Với chủ trương đưa lực lượng công an chính quy về các xã, thị trấn; trước mắt là các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, tiến tới thực hiện thống nhất trên toàn quốc khi hoàn thiện các văn bản pháp luật có liên quan, chắc chắn công tác an ninh sẽ được đảm bảo hơn trên tất cả các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực kinh tế - khi mà chiến lược thành lập công an vùng đặc biệt ra đời. Thực tế cũng đã cho thấy, mặc dù cán bộ chiến sĩ từ huyện đều về xã, nắm mặt trận vùng nông thôn chỉ mới xuất hiện ở một vài nơi nhưng người dân đã bày tỏ sự hài lòng về chất lượng. Nhất là thái độ, tác phong của công an xã phục vụ nhân dân đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Đến nay, tổ chức bộ máy từ Bộ đến công an các địa phương cơ bản ổn định, bước đầu đi vào hoạt động hiệu lực, hiệu quả, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao, các tầng lớp nhân dân đồng tình, ủng hộ. Đồng thời với nhiệm vụ sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy theo nghị định của Chính phủ, công an các đơn vị, địa phương đã chủ động làm tốt công tác chính trị tư tưởng, động viên cán bộ, chiến sỹ yên tâm công tác, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao, bảo đảm không để trống nhiệm vụ, địa bàn, đối tượng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác.

Nổi bật, công an các đơn vị, địa phương đã bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các hội nghị, sự kiện chính trị quan trọng, hoạt động đối nội, đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, trọng tâm là Diễn đàn Kinh tế thế giới ASEAN-WEF 2018, Đại hội Tổ chức các Cơ quan kiểm toán tối cao châu Á lần thứ XIV (ASOSAI), các hoạt động kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9...

Công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp, truy nã tội phạm đạt được nhiều kết quả tích cực, các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, dư luận xã hội quan tâm đều nhanh chóng được điều tra, làm rõ. Công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự được bảo đảm, nhất là trật tự, an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; an ninh trật tự tại các cơ sở giam giữ, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng được bảo đảm.

Lực lượng Công an nhân dân sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”.

Chất lượng công tác tham mưu, lãnh đạo chỉ huy; công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính, kế hoạch và đầu tư, thanh tra, đối ngoại, pháp chế, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được nâng cao, bảo đảm phục vụ các mặt công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Nhiều đơn vị, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong phòng, chống tội phạm, cứu nạn, cứu hộ; tích cực, chủ động triển khai các biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân khắc phục lũ lụt, sạt lở đất tại các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Nam Bộ tạo được nhiều hình ảnh đẹp và niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an.

Đại hội XII của Đảng xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có 2 nhiệm vụ về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Để thực hiện những nhiệm vụ đó, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Trung ương đã cụ thể hóa thành 3 đề án trong Chương trình làm việc toàn khóa để trình các Hội nghị Trung ương khóa XII. Một trong ba đề án đó là “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, gắn với xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu”.

Đề án này đã được trình và thông qua tại Hội nghị Trung ương 6 Khóa XII, cụ thể hóa với Nghị quyết số 18 “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” ngày 25-10-2017.

Nghị quyết đặt ra mục tiêu tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước và chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội; phát huy quyền làm chủ của nhân dân; tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; giảm chi thường xuyên và góp phần cải cách chính sách tiền lương.

Mai Khuê
.
.