Lấy ý kiến nhân dân về quy định cho tín hiệu của phương tiện được quyền ưu tiên

14:25 27/02/2020
Ngày 26/2/2020, Bộ Công an đã hoàn thành Dự thảo đề nghị xây dựng Nghị định quy định về tín hiệu của phương tiện được quyền ưu tiên để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm tạo cơ sở pháp lý và ban hành các quy định về trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp Giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của phương tiện được quyền ưu tiên, đảm bảo tính chặt chẽ, thống nhất trong việc quản lý cấp Giấy phép, hạn chế tối đa đối tượng được lắp đặt, sử dụng thiết bị ưu tiên...


Theo đó, Dự thảo đề nghị xây dựng Nghị định này gồm có: Dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị định quy định về tín hiệu của phương tiện được quyền ưu tiên; Dự thảo đề cương Nghị định quy định về tín hiệu của phương tiện được quyền ưu tiên; Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách đề nghị xây dựng Nghị định quy định về tín hiệu của phương tiện được quyền ưu tiên; Dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 109/2009/NĐ-CP ngày 01/12/2009 của Chính phủ quy định về tín hiệu của xe được quyền ưu tiên; Bảng số liệu Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 109/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tín hiệu của xe được quyền ưu tiên.

Tại Dự thảo Tờ trình gửi Chính phủ, Bộ Công an đề xuất 03 chính sách với mục tiêu, nội dung chính sách và giải pháp thực hiện chính sách đã được lựa chọn và lý do lựa chọn, bao gồm: chính sách Hoàn thiện quy định về đối tượng được lắp đặt, sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên và tiêu chuẩn kỹ thuật của các thiết bị này; chính sách Quy định về trình tự, thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của phương tiện được quyền ưu tiên; chính sách Quy định về tín hiệu ưu tiên của phương tiện làm nhiệm vụ đặc biệt trên đường thủy nội địa.

Dự thảo đề nghị xây dựng Nghị định quy định về tín hiệu của phương tiện được quyền ưu tiên sẽ lấy ý kiến đóng góp của nhân dân trong thời gian 1 tháng.

Đối với chính sách Hoàn thiện quy định về đối tượng được lắp đặt, sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên và tiêu chuẩn kỹ thuật của các thiết bị này, mục tiêu của chính sách này là quy định chặt chẽ, cụ thể đối tượng được quyền ưu tiên và các thiết bị ưu tiên được lắp đặt, sử dụng và thực hiện theo quy định, góp phần tăng cường công tác quản lý Nhà nước về lắp đặt, sử dụng thiết bị phát tín hiệu ưu tiên, nâng cao hiệu lực của xe được quyền ưu tiên khi đi làm nhiệm vụ; đồng thời, theo kịp sự phát triển khoa học công nghệ trong sản xuất thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên…

Ngoài ra, Bộ Công an dự kiến trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định về tín hiệu của phương tiện được quyền ưu tiên thay thế Nghị định số 109/2009/NĐ-CP ngày 01/12/2009 của Chính phủ trong Quý IV năm 2020. Dự thảo Nghị định sẽ gồm 6 Chương, 27 Điều quy định về tín hiệu; yêu cầu kỹ thuật; lắp đặt, quản lý và sử dụng thiết bị phát tín hiệu của phương tiện được quyền ưu tiên (đường bộ và đường thủy nội địa); trình tự, thủ tục cấp Giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của phương tiện được quyền ưu tiên…

Toàn văn Dự thảo đề nghị xây dựng Nghị định được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp trong thời gian 1 tháng kể từ ngày 26/2/2020.

K.Hiền (theo MPS)