Cán bộ, chiến sỹ CAND được hưởng phụ cấp lưu trú 250.000 đồng/ngày khi công tác trên biển, đảo

09:47 26/05/2018
Đó là một trong những nội dung của dự thảo thông tư quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trong CAND vừa được Bộ Công an hoàn thành. 

Dự thảo gồm 4 chương, 16 điều, quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị của các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ; Công an, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các học viện, trường CAND; các đơn vị sự nghiệp công lập; các đơn vị dự toán cấp 2, cấp 3. 

Đối tượng áp dụng đối với chế độ công tác phí gồm sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân Công an, lao động hợp đồng, cán bộ tạm tuyển, chiến sỹ nghĩa vụ (sau đây viết gọn là cán bộ, chiến sĩ) trong CAND được cấp có thẩm quyền cử đi công tác trong nước.

Về phụ cấp lưu trú, Điều 7 dự thảo thông tư quy định, Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương căn cứ vào dự toán ngân sách được giao, tình hình thực tế và quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị để quy định các mức phụ cấp lưu trú cụ thể phù hợp với các quy định sau: 

a) Cán bộ, chiến sĩ đến công tác tại các quận, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương và thành phố đô thị loại I thuộc tỉnh: được hưởng mức phụ cấp lưu trú tối đa không quá 200.000 đồng/ngày/người. 

b) Cán bộ, chiến sĩ đi công tác tại các địa bàn ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (trừ điểm a Khoản 3 Điều này): được hưởng mức phụ cấp lưu trú tối đa không quá 150.000 đồng/ngày/người. 

c) Cán bộ, chiến sĩ đi công tác trong tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc đi công tác trong ngày (đi và về trong ngày kể cả đi công tác nội hoặc ngoại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) được hưởng mức phụ cấp lưu trú tối đa không quá 100.000 đồng/ngày/người. Cán bộ, chiến sĩ ở đất liền được cử đi công tác làm nhiệm vụ trên biển, đảo thì được hưởng mức phụ cấp lưu trú: 250.000 đồng/người/ngày thực tế đi biển, đảo (áp dụng cho cả những ngày làm việc trên biển, đảo, những ngày đi, về trên biển, đảo). 

Trường hợp một số ngành đặc thù đã được cấp có thẩm quyền quy định về chế độ chi bồi dưỡng khi đi công tác trên biển, đảo thì được chọn chế độ quy định cao nhất (phụ cấp lưu trú hoặc chi bồi dưỡng) để chi trả cho cán bộ, chiến sĩ đi công tác.

Toàn văn dự thảo thông tư được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp trong thời gian 2 tháng kể từ ngày đăng.

Nguyễn Hương