Xây dựng Đảng bộ Công an Trung ương trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu

Thứ Ba, 06/10/2020, 06:47
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI (nhiệm kỳ 2015 -2020), từ đầu nhiệm kỳ đến nay, lực lượng CAND đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt, đạt được những thành tựu to lớn trên tất cả các mặt công tác Công an: Giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; kiềm chế sự gia tăng tội phạm và phạm pháp hình sự, công tác xây dựng lực lượng được chú trọng, kỷ luật, kỷ cương được tăng cường, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước...


Có được những thành tựu ấy là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo thắng lợi, toàn diện của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự phối hợp của các bộ, ngành, địa phương, sự giúp đỡ của nhân dân. Trong đó, nổi bật là sự chủ động, tích cực của Đảng ủy Công an Trung ương, đặc biệt trong công tác xây dựng đảng, kiện toàn tổ chức bộ máy, chính quy hóa lực lượng để điều hành, quản lý hiệu lực, hiệu quả.

Đảng bộ Công an Trung ương đã "gương mẫu, đi đầu" trong việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện cuộc vận động xây dựng  người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, phong trào "CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy", các phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc".

Tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhận diện và đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; thông qua việc kiểm điểm "tự phê bình và phê bình" hằng năm đã thẳng thắn chỉ ra một số cán bộ, đảng viên, kể cả lãnh đạo, chỉ huy có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, vi phạm kỷ luật, ảnh hưởng xấu đến uy tín và hình ảnh của Ngành; tăng cường giáo dục, phòng ngừa sai phạm, tiêu cực đối với toàn lực lượng.

Từ tháng 12 năm 2015 đến nay, đã có 46 đồng chí cán bộ, chiến sỹ Công an hy sinh, 1.392 đồng chí bị thương trong khi thi hành công vụ. Trong nhiệm kỳ, hàng vạn cán bộ, đảng viên Công an đã được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó lực lượng CAND được tặng thưởng Huân chương Sao Vàng lần thứ tư, 34 tập thể, 34 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Bên cạnh đó, tổ chức đảng trong CAND, trong Đảng bộ Công an Trung ương đã được kiện toàn một bước quan trọng theo hướng tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của các cấp ủy đảng đối với các mặt công tác Công an.

Trong nhiệm kỳ, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và đồng chí Thủ tướng Chính phủ tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đã thường xuyên có những đóng góp quan trọng vào các quyết định của Đảng ủy Công an Trung ương; sâu sát chỉ đạo, kiểm tra, định hướng thực hiện nhiệm vụ chính trị của lực lượng CAND và luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để lực lượng CAND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đảng ủy Công an Trung ương đã tham mưu Bộ Chính trị ban hành Quy định số 192 về tổ chức đảng trong CAND; ban hành Quy định số 01 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương và người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương.

Đây là một bước quan trọng, đột phá nhằm tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện của Đảng đối với CAND, sắp xếp tổ chức bộ máy CAND phù hợp, đồng bộ, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo hướng "Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở", làm cơ sở cho việc điều chỉnh, bố trí lại lực lượng và thực hiện tinh giản biên chế, giảm tầng nấc trung gian; bảo đảm tính đảng, tính nhân dân sâu sắc.

Những kết quả quan trọng trên đã thể hiện rõ quyêt tâm, nỗ lực của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và toàn lực lượng trong thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về tinh gọn tổ chức bộ máy, khẳng định sức mạnh và uy tín của lực lượng CAND, được Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các địa phương đồng tình, ủng hộ. Cùng với đó, Đảng ủy Công an Trung ương đã kịp thời bổ sung, kiện toàn Đảng ủy Công an Trung ương và các cấp ủy trực thuộc phù hợp với mô hình tổ chức, bộ máy mới của Bộ Công an. Ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về công tác Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, quản lý đảng viên.

Công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy Đảng trong CAND, trong Đảng bộ Công an Trung ương được tăng cường, mở rộng phạm vi và mang lại hiệu quả cao hơn. Đảng ủy Công an Trung ương đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát phù hợp với Quy định số 192 của Bộ Chính trị về tổ chức đảng trong CAND; tăng cường vai trò chủ trì của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Công an Trung ương trong công tác kiểm tra, giám sát đối với đảng ủy Công an địa phương.

Chỉ đạo xây dựng Đề án "Kiện toàn UBKT, cơ quan UBKT các cấp trong CAND", Chỉ thị về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong CAND; tham mưu Ban Bí thư ban hành Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với ủy ban thành ủy và giữa UBKT Đảng ủy Công an Trung ương với UBKT các tỉnh ủy, thành ủy trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đối với tổ chức đảng, đảng viên thuộc đảng bộ Công an tỉnh, thành phố.

Tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, chú trọng đến những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm; các trường hợp sai phạm đều được xem xét, kết luận chính xác, khách quan, không bỏ lọt vi phạm, không để trường hợp nào nằm ngoài kỷ luật của Đảng, bảo đảm tính đồng bộ giữa kỷ luật đảng và chính quyền.

Tiếp tục triển khai thực hiện nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả trong cải tiến, nâng cao hiệu quả phương thức lãnh đạo của các cấp ủy trong Đảng bộ. Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy Công an Trung ương đã ban hành Quy chế làm việc, Chương trình hành động, Chương trình công tác toàn khóa và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, khâu đột phá trong công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Thường xuyên rà soát, bổ sung điều chỉnh phân công, phân cấp phù hợp với từng cấp, từng lực lượng và từng lĩnh vực công tác, kịp thời có biện pháp khắc phục sự chồng chéo, bất hợp lý và kém hiệu quả. Quan tâm củng cố, nâng cao hiệu quả các hoạt động của cơ quan tham mưu cho cấp ủy và lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chủ trương, mệnh lệnh công tác đã đề ra; thường xuyên đẩy mạnh công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm để không ngừng nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ huy. Những mặt công tác nêu trên đã góp phần xây dựng Đảng bộ Công an Trung ương trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, lãnh đạo toàn diện các mặt công tác Công an.

Q.Vinh
.
.