Tinh gọn bộ máy CAND - cuộc cách mạng về tổ chức

Thứ Hai, 12/10/2020, 07:45
Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Đảng ủy CATW đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, tiến hành nghiên cứu xây dựng Đề án “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” (Đề án 106).

Quá trình nghiên cứu xây dựng Đề án 106, Đảng ủy CATW đã bám sát, cụ thể hóa các quan điểm của Đảng về xây dựng tổ chức bộ máy nhà nước, xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; quán triệt sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tranh thủ tối đa ý kiến của cấp ủy các địa phương; đồng thời, huy động sự vào cuộc của toàn lực lượng CAND, lãnh đạo chủ chốt và cán bộ lão thành.

Đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với sắp xếp lại đội ngũ cán bộ là vấn đề lớn, công việc hệ trọng, phức tạp và nhạy cảm, tác động trực tiếp đến tư tưởng CBCS và nhiều mặt công tác Công an. Quá trình đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy đòi hỏi phải giải quyết nhiều vấn đề đặt ra: Sắp xếp tổ chức không làm ảnh hưởng đến chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị và nhiệm vụ chung; tinh gọn bộ máy nhưng vẫn phải bảo đảm đủ nguồn lực để giải quyết công việc; không làm gián đoạn, không gây xáo trộn trong thực hiện nhiệm vụ của Công an các cấp; bảo đảm ổn định tư tưởng, tâm lý của CBCS...

Bộ máy tổ chức Bộ Công an được sắp xếp theo hướng tinh gọn ở cấp Bộ, tỉnh, tăng cường cho Công an cơ sở.

Vì vậy, trong quá trình tổ chức thực hiện, Đảng ủy CATW luôn bám sát Nghị quyết, Đề án đã được Bộ Chính trị thông qua; chỉ đạo sắp xếp tổ chức bộ máy một cách đồng bộ, toàn diện, kiên quyết, thận trọng, khách quan, khoa học, vừa làm vừa rút kinh nghiệm; chỉ đạo tổng kết việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và xác định rõ ưu điểm, hạn chế của tổ chức bộ máy CAND ở từng thời kỳ; đồng thời, chỉ đạo cấp ủy các cấp rà soát quy hoạch, cơ cấu lãnh đạo, chỉ huy và biên chế, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nắm bắt tâm tư của CBCS...

Sau hơn hai năm thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tổ chức bộ máy Công an các cấp được tinh gọn, đi vào hoạt động ổn định và từng bước phát huy hiệu lực, hiệu quả. Đây có thể nói là một cuộc cách mạng về tổ chức của lực lượng CAND khi giảm 6 tổng cục, 1 đơn vị tương đương cấp tổng cục, 55 đơn vị cấp cục, 22 Cảnh sát PCCC cấp tỉnh, 7 trường và 1.014 đơn vị cấp phòng. Tính đến ngày 30-9-2020 đã bố trí 43.175 cán bộ Công an chính quy tại 8.621 xã, trung bình bố trí 5 Công an/xã, cơ bản tất cả Công an đơn vị, địa phương đều bố trí Công an xã chính quy. Về tinh giản biên chế, bộ máy, từ năm 2015 đến nay, thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã giảm hơn 30.500 biên chế, trong đó thôi phục vụ trước thời hạn 4.100 người; hơn 5.100 người tinh giản theo quy định và số lao động hợp đồng hơn 1.100 người.

Việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, tập trung, thống nhất, chuyên sâu, không chỉ khắc phục được tình trạng cồng kềnh về tổ chức bộ máy, trùng giẫm về chức năng, nhiệm vụ và sự chia cắt về địa bàn, lĩnh vực quản lý mà còn tạo cơ sở cho việc điều chỉnh, bố trí lại lực lượng, sắp xếp cán bộ, cơ cấu biên chế trong nội bộ Bộ Công an một cách hợp lý. Đó còn là tiền đề để cơ cấu lại đội ngũ cán bộ theo hướng tăng cường chất lượng, chuẩn hóa chức danh và xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực; tạo điều kiện tốt hơn để tập trung đầu tư, hiện đại hóa phương tiện phục vụ công tác và chiến đấu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong tình hình mới.

Đặc biệt, việc chính quy hóa lực lượng Công an xã, thị trấn là chủ trương đúng đắn và cần thiết, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm ANTT ở cơ sở, đồng thời tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa lực lượng Công an với nhân dân. Từ đó, lực lượng Công an sẽ gần dân hơn, bám sát cơ sở hơn, chủ động nắm chắc tình hình và giải quyết hiệu quả các vấn đề về ANTT ngay từ cơ sở. Việc bố trí Công an xã chính quy đã tạo ra chuyển biến tích cực về ANTT tại cơ sở, tội phạm và vi phạm pháp luật giảm đáng kể, những vấn đề liên quan lợi ích thiết thân của người dân được giải quyết kịp thời hơn, nhân dân yên tâm và tin tưởng hơn vào lực lượng Công an cơ sở.

Công tác bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH, đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt được những kết quả nổi bật. An ninh quốc gia tiếp tục được bảo đảm, các mặt công tác an ninh được triển khai đồng bộ, luôn giữ vững thế chủ động chiến lược, không để bị động, bất ngờ; các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị và hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước được bảo vệ tuyệt đối an toàn; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời các âm mưu khủng bố, phá hoại, hoạt động chống phá của các đối tượng thù địch, phản động và số chống đối trong nước.

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được thực hiện quyết liệt; tình hình TTATXH có nhiều chuyển biến tích cực, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm; tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án hình sự tiếp tục tăng (năm 2018, đạt 82,58%, cao hơn chỉ tiêu Quốc hội đề ra 12,58%; năm 2019, đạt 81,93%, vượt chỉ tiêu 11,86%). Điều tra khám phá các vụ trọng án trong năm 2019, đạt 93,86%, cao hơn chỉ tiêu Quốc hội giao 3,86%. Từng bước đẩy lùi, làm giảm các loại tội phạm và vi phạm pháp luật (năm 2019, tội phạm về trật tự xã hội giảm 7,39% so với năm 2018; 6 tháng đầu năm 2020 giảm 8,4%  so với cùng kỳ năm 2019). Những thành tựu đó đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Điều đó cho thấy, lực lượng CAND ngày càng trưởng thành và lớn mạnh về mọi mặt.

Có thể khẳng định, thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an là bước đột phá, bảo đảm sự phát triển của lực lượng CAND phù hợp với thực tiễn, đáp ứng theo yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH trong tình hình mới. Thực tiễn hơn hai năm qua đã khẳng định tính đúng đắn trong chủ trương, đường lối của Đảng, sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy CATW về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”. Đánh giá kết quả đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an, tại Hội nghị Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương ngày 4-12-2019, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Lực lượng CAND thực hiện mô hình tổ chức mới đã mang lại hiệu quả các mặt công tác Công an, chất lượng công tác được nâng lên rõ rệt, nhất là trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đã nắm bắt vấn đề kỹ hơn, sâu hơn, toàn diện hơn, chỉ đạo nhanh hơn, kịp thời hơn...”.

Có được thành công đó, trước hết là do trong quá trình đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, Đảng ủy CATW luôn tuân thủ nguyên tắc bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng CAND; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, công tâm; lắng nghe, tiếp thu những ý kiến đóng góp xác đáng. Đó còn là quyết tâm chính trị cao, đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng của toàn lực lượng CAND. Trong đó, sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động của lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ CAND là yếu tố có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đúng như đồng chí Bộ trưởng, Bí thư Đảng ủy CATW đã khẳng định: “Không có tinh thần dám nghĩ, dám làm, hy sinh lợi ích cá nhân, không có sự quyết tâm chính trị cao thì không thể làm được. Đó là thành công rất lớn, rất nổi bật”.

Thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, nhiệm vụ bảo đảm ANTT đặt ra còn rất nặng nề. Trước bối cảnh tình hình mới, Đại hội Đảng bộ CATW nhiệm kỳ VII (2020 – 2025) có trọng trách rất lớn, đó là đề ra các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp toàn diện, tiếp tục xây dựng Đảng bộ CATW thật sự trong sạch, vững mạnh; lực lượng CAND thực sự là chỗ dựa tin cậy, vững chắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân; chủ động nắm chắc tình hình để kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước những chủ trương, giải pháp phù hợp trong công tác bảo vệ an ninh trật tự, lợi ích quốc gia, kiên quyết không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

PGS. TS Trần Quang Tám
.
.